Проблемната община Поморие търси свежи финансови инжекции

Нова схема за източване на европейските фондове по ПРСР /Програма за развитие на селските райони/ ли е МИГ-Поморие? 

Община Поморие е едно от проблемните кметства за 2016 г. Анализ на министерството на финансите от м.г. е поставило институцията в категорията „с най-висок дефицит“ към септември. Това на практика означава, че разходите на общината са по-големи от приходите и финансовата политика, която води, е погрешна. Паричните затруднения на Община Поморие започват с управлението на ГЕРБ на местна почва  и избирането на Иван Алексиев за кмет през 2011 г. Общината е с банкови и фирмени задължение, а основният й страничен доход е свързан с разпродажбата на общинско имущество, което продължава  с пълна сила и през втория мандат на Алексиев.

Приетият бюджетът на учреждението за 2017 г. по-скоро изглежда като „Да продаваме собственост за погасяване на стари харчове, заеми и поети ангажименти/съфинансиране”, отколкото „Да създаваме и надграждаме“.

По плана за собствените приходите на Община Поморие се наблюдава заложено увеличение на приходите за 2017 г. с 4 250 000 милиона лева, в сравнение с 2016 г. Предвиденото завишаване на приходите за 2017 г. ще се реализира с продажбата на общинска собственост, в общ размер от 6 773 000 лева. Така формираната сума по приходи от продажба на земя – 6 600 000 лева, вероятно касае 11-те парцела след Военния санаториум, съгласно Решение на Общински съвет-Поморие от края на 2016 г. Предвидено е завишение на приходите от данъци с 600 000 лева, и общински такси – с 200 000, което е неизпълнимо. За 2016 г. данъците и такса за битови отпадъци /ТБО/ бяха увеличени с Решение на Общинския съвет от края на 2015 г. През 2017 г. вземанията за данъци и ТБО няма да бъдат по-високи като размер, предвид че, ако има някакво увеличаване на недвижимата собственост и МПС, то би било незначително, а за просрочените вземания за данъци и ТБО са необходими действия. Забелязва се намаляване на очаквания приход в сравнение с плана за приходите за 2016 г. от дейността на Общинските предприятия с 240 хиляди лева, което донякъде обезсмисля съществуването им и ги превръща в кухи структури за поддържане на електорални единици със заплати.

Разходи: Държавните дейности ще се финансират с предвидената от Държавен бюджет за 2017 г. субсидия в размер на 10 028 000 лева. От общата бюджетна рамка в размер 29 763 000 лева, 11 512 000 лева са предвидени за работни заплати.

Община Поморие финансира 2 307 000 лева за придобиване на дълготрайни материални активи и основен ремонт, със собствените си приходи и от продажбата на земя  за 6 600 000 лева. Останалите 4 293 000 лева са от продажбата на безценните  земи край морето – погасяване на стари харчове и поети ангажименти /записите на заповед и др./ , в т.ч.: ДДС – 1 362 000 лева, възстановяване на заеми – 1 334 000 лева, съфинансиране по проекти – 90 000 лева, направени през предходни години текущи ремонти – 1 727 000 лева.

От БСП и ДПС са категорични, че трябва да се търси вина и да се разследват виновните за финансовите санкции на общините за нарушения в обществените поръчки, провеждани за реализацията на европроекти. Финансови корекции на кметствата, които ще са за сметка на хазната, възлизат на над 330 млн. лв., като на 30 октомври 2016-а година правителството на Бойко Борисов реши бюджетът да ги изплати. Тук е мястото да припомним, че Община Поморие е известна с погазването на Закона за обществените поръчки, изплащане на фирми суми над договорените и има образувано досъдебно производство за безстопанственост в мандата на кмета Иван Алексиев.

 В същото време, при явно зле провежданата политика за управление на публичните финанси (парите на данъкоплатците) от Община Поморие при двумандатния кмет на ГЕРБ Иван Алексиев, сега той е част от Сдружението с нестопанска цел „МИГ Поморие“. Целта на юридическото лице е подпомагане на местните инициативи за усвояване на европейски средства по програма. Община Поморие е един от бенефициентите, а МИГ – Поморие е сред сдруженията, които получават най-голямо финансиране от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.  Максималният размер е 7 500 055 лева.

Дали това е новата схема за източване на еврофондовете, предполагаща корупционни практики при съдействието, одобрението и управлението за реализиране на парични постъпление , до 2020 г. ще стане ясно. Притеснителното е, че това може да последният за България програмен период и да се сложи край на финансирането на страната ни от Европейския съюз заради многобройните наложени корекции от Европейската комисия.