Вчера, днес, утре – мръсотия до шия в Бургас

Още през 2013 г в https://yurukov.net/blog бяха публикувани интересни данни за потенциала на замърсителите в Бургас, като от тях стана ясно какво количество мръсотия застрашава бургазлии .

 

Рекордите за наднормено замърсяване като този, може би накараха община Бургас да приеме поне на хартия планове и мерки за тяхното намаляване през  май 2016 г.  …

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕВИШАВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ИЛИ АЛАРМЕНИ ПРАГОВЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ И ДРУГИ ФАКТОРИ -http://www.burgas.bg/uploads/7a62fd1d64f659d58d9d76514693c8c8.pdf

БУРГАС май 2016 година

„В производствената, експлоатационната и транспортна номенклатура на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД като изходни, междинни и крайни продукти се включват химически вещества, чието емитиране във въздуха създава реална заплаха за живота и здравето на служителите на дружеството и населението от прилежащата територия. Прогнозирането на обстановката при евентуална промишлена авария или аварийна ситуация в дружеството, които с голяма вероятност биха създали наднормено замърсяване на атмосферния въздух, се определя от следните фактори:  Широк спектър производствена номенклатура;  Съхраняване на големи количества химически суровини и продукти;  Разположение на обекта в непосредствена близост до населени места: кв. Долно Езерово – 1.5 км., с. Братово – 5 км., кв. Лозово – 6 км., гр. Бургас – 10 км.;  Непрекъснат технологичен процес, отнася се към пожароопасните, газоопасните и взривоопасните. В Плана за защита при бедствия на Община Бургас, конкретно в Раздел Пети – План за действие при възникване на промишлени аварии с отделяне на токсични вещества подробно са разработени вариантите за потенциално възникване на промишлени аварии и аварийни ситуации от рисковите точки на различните производства в “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, като на тази база е направена прогноза за вероятната обстановка при такъв инцидент.

“Кроношпан България” ЕООД се намира в ПЗ “Север”, на изхода на гр. Бургас към кв. Долно Езерово и е с предмет на дейност производство на дървесни плоскости и ламинирани плочи, с непрекъснат технологичен процес. Организирани източници на замърсяване на въздуха са: котли към паркотелна инсталация, сушилни инсталации към технологичните линии, аспирации към пресата за ПДЧ, аспирация към 5 цех “Ламинирани плочи”. Неорганизирани източници на замърсяване с прах са възел за приемане и сортиране на отпадна външна стърготина и от пропуски или неуплътнения по тръбопроводите за пневмотранспорт или обработващите съоръжения от сушилните към технологичните линии. При неблагоприятни климатични условия и/или създадена аварийна ситуация се създават предпоставки за наднормено замърсяване на въздуха, като основен проблем е замърсяването с фини прахови частици

Нищо съществено обаче не се промени и Бургас вчера, днес и утре си остава замърсен, под уж загриженото общинско ръководство и кмет ?!

Вчера ви показахме факти за замърсяването в най-големият бургаски квартал Меден рудник, а днес 7 юли замърсяването продължава там и в кварталите Славейков и Изгрев и то пак в същите часове от 06.15 до 08.00 ч. и снимките от тази сутрин са почти същите като онези публикувани в „Авантаж“ от вчера …

Една птичка и едно цвете пролет не правят и ако вие бургазлии не предприемете нещо в борба срещу това константно замърсяване, няма кой да се пребори за вашите права и здраве …

Свободен автор – Философът