Семинар за повишаване капацитета на местните власти в областта на туризма се проведе в Бургас

Форумът е първа проява по трансграничен проект „Път на легенди –   създаване на нови партньорства за устойчиво развитие на културно-историческия туризъм”

На 28 юни 2017 г. от 9.30 часа в конферентна зала „Ахело” на Гранд хотел Приморец – Бургас се проведе семинар по проект „Път на легенди –   създаване на нови партньорства за устойчиво развитие на културно-историческия туризъм”, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020. Темата на семинара – първо събитие по проекта,  бе „Изграждане на капацитет за представители на местните власти”. Той  имаше за цел да повиши информираността, знанията и уменията за развитие на устойчив туризъм и финансиране на дейностите в тази област. Участие във форума взеха кметове и общински служители от общини в област Бургас.

Семинарът бе открит от Алберта Алкалай, председател на УС на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” – водещ партньор по проекта. Тя обоснова заложената в проекта тема, свързана с възможностите на легендарния туризъм и представи накратко целите и очакваните резултати от реализирането на дейностите по проекта, като изтъкна необходимостта от разгръщане потенциала на отделните селища в Странджа планина за превръщането им в атрактивни туристически дестинации.Лектори на семинара бяха утвърдени специалисти в областта на туризма и управлението на проекти. За предизвикателствата и възможностите на културния и легендарен туризъм и маркетинг на легендарните местности, с акцент върху ролята на интернет за популяризиране на туристическите дестинации говори проф. д-р Лина Анастасова от Бургаския свободен университет.

С конкретна практическа насоченост бяха презентациите на инж. Стефан Златаров, който представи най-добри практики в сферата на културно-историческия туризъм, като акцентира върху развитие на дестинации в селските райони. Особено полезна бе подробната презентация на съвременни форми за привличане на посетители, базирана основно върху опита му като дългогодишен директор на Природен парк „Странджа”  и внедрените иновации през последните години.

Марина Дичева – експерт по европейски проекти представи изчерпателно възможностите за финансиране на проекти в областта на туризма и характеристиките на проектните предложения и управлението на проекти.

След семинара се състоя и среща на екипа на проекта от българска и турска страна, на която бяха обменени идеи и опит в организиране на събития и бяха обсъдени предстоящите дейности в календара на проекта. Дискутирано бе провеждането на семинара за изграждане на капацитет със студенти по туризъм, който ще се проведе в Одрин през м. юли 2017 г.

Проектът „Път на легенди –   създаване на нови партньорства за устойчиво развитие на културно-историческия туризъм” № CB005.1.23.107, е с продължителност 12 месеца и е на стойност 81040.04 EUR. Партньор на Център „Алеф” е организацията за трансгранична култура в Одрин, Република Турция.

В рамките на проекта предстои да се проведат още Фестивал на легендите в две издания –в Приморско и в турския град Енез и двудневна работна среща между представители на бинеса и неправителствени организации от България и Турция. В Одрин ще бъде подредена фотоизложба „Път на легендите Странджа/Йълдъз”. Ще бъде отпечатано и триезично издание, съдържащо странджански легенди от двете страни на границата.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма INTERREG-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Турция.
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на <Е.Джорджева / ЦЕБС „Алеф“> и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.