Семинар за повишаване капацитета на местните власти в областта на туризма се проведе в Бургас

Форумът е първа проява по трансграничен проект „Път на легенди –   създаване на нови партньорства за устойчиво развитие на културно-историческия туризъм”

На 28 юни 2017 г. от 9.30 часа в конферентна зала „Ахело” на Гранд хотел Приморец – Бургас се проведе семинар по проект „Път на легенди –   създаване на нови партньорства за устойчиво развитие на културно-историческия туризъм”, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020. Темата на семинара – първо събитие по проекта,  бе „Изграждане на капацитет за представители на местните власти”. Той  имаше за цел да повиши информираността, знанията и уменията за развитие на устойчив туризъм и финансиране на дейностите в тази област. Участие във форума взеха кметове и общински служители от общини в област Бургас.

Семинарът бе открит от Алберта Алкалай, председател на УС на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” – водещ партньор по проекта. Тя обоснова заложената в проекта тема, свързана с възможностите на легендарния туризъм и представи накратко целите и очакваните резултати от реализирането на дейностите по проекта, като изтъкна необходимостта от разгръщане потенциала на отделните селища в Странджа планина за превръщането им в атрактивни туристически дестинации.Лектори на семинара бяха утвърдени специалисти в областта на туризма и управлението на проекти. За предизвикателствата и възможностите на културния и легендарен туризъм и маркетинг на легендарните местности, с акцент върху ролята на интернет за популяризиране на туристическите дестинации говори проф. д-р Лина Анастасова от Бургаския свободен университет.

С конкретна практическа насоченост бяха презентациите на инж. Стефан Златаров, който представи най-добри практики в сферата на културно-историческия туризъм, като акцентира върху развитие на дестинации в селските райони. Особено полезна бе подробната презентация на съвременни форми за привличане на посетители, базирана основно върху опита му като дългогодишен директор на Природен парк „Странджа”  и внедрените иновации през последните години.

Марина Дичева – експерт по европейски проекти представи изчерпателно възможностите за финансиране на проекти в областта на туризма и характеристиките на проектните предложения и управлението на проекти.

След семинара се състоя и среща на екипа на проекта от българска и турска страна, на която бяха обменени идеи и опит в организиране на събития и бяха обсъдени предстоящите дейности в календара на проекта. Дискутирано бе провеждането на семинара за изграждане на капацитет със студенти по туризъм, който ще се проведе в Одрин през м. юли 2017 г.

Проектът „Път на легенди –   създаване на нови партньорства за устойчиво развитие на културно-историческия туризъм” № CB005.1.23.107, е с продължителност 12 месеца и е на стойност 81040.04 EUR. Партньор на Център „Алеф” е организацията за трансгранична култура в Одрин, Република Турция.

В рамките на проекта предстои да се проведат още Фестивал на легендите в две издания –в Приморско и в турския град Енез и двудневна работна среща между представители на бинеса и неправителствени организации от България и Турция. В Одрин ще бъде подредена фотоизложба „Път на легендите Странджа/Йълдъз”. Ще бъде отпечатано и триезично издание, съдържащо странджански легенди от двете страни на границата.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма INTERREG-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Турция.
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на <Е.Джорджева / ЦЕБС „Алеф“> и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!