РИОСВ-Бургас провери плаж в Поморие, глоби кмета и санкционира Общината

По сигнал за извършване на строително-монтажни дейности на морския плаж „Помпата” в Поморие и изграждането на плажен бар върху пясъчни дюни, експерти на РИОСВ – Бургас съвместно с представители на община Поморие извършиха проверка, съобщават от регионалната инспекция по околната среда и водите (виж тук).

На място проверяващите са установили, че е монтиран преместваем обект „Търговски павилион – летен бар и плажни тоалетни” до седми вълнолом в специализираната схема в концесионата територия морски плаж „Поморие-изток” ПИ с № 57491.501.524 по КККР на гр. Поморие. Той е разположен съгласно специализирана схема за разполагане на преместваемите обекти и съоръжения  за сезон 2017г., съгласувана с Министерството на туризма на 10 май 2017 г., с изготвен инвестиционен проект и разрешение за  поставяне  № 20 /07. 06. 2017 г., издадено от главния архитект на община Поморие. Решението за поставяне е за срок до 2019 г., съгласно договор за предоставяне на концесия от  05. 08. 1999 г. на „Ирида-71”ООД.

За отпадните битови води от обекта е предвидено и съгласувано заустване в новопроектирана канализационна ревизионна шахта на ул. „Крайбрежна “ за която има съгласуване с „ВиК” ЕАД – Бургас. При извършения оглед не се установи нерегламентирано заустване на отпадъчни води  в морето и околните терени.

Имотът, обект на сигнала, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в защитена зона (Натура 2000) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), поради което не могат да бъдат приложени разпоредбите на ЗЗТ и ЗБР. Опазването на дюните извън защитени територии и защитени зони следва да се осъществи по реда на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, по който РИОСВ не е компетентен орган, допълват от държавната институция.

За спазване на Закона за устройството на черноморското крайбрежие трябва да следят РДНСК и Община Поморие, която не веднъж е нарушавала разпоредбите на българското законодателство. В тази връзка РИОСВ-Бургас е наложила глоба в размер  на 3000 лева на кмета на община Поморие Иван Алексиев. Той не е спазил определените срокове в разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. Иван Алексиев не е осигурил площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в това число – едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали.

Едно от задълженията на кмета на общината, за което получава заплата от данъкоплатците, е, освен да организира управлението на битовите и строителните отпадъци образувани на нейна територия, и  да осигури площадки за предаване на разделно събраните. В случая поморийският кмет Иван Алексиев не изпълнява служебните си задължение и нарушава Закона за управление на отпадъците.

Липсата на площадка за предаване на разделно събраните отпадъци в Поморие навява на мисълта, че Община Поморие вероятно не реализира разделно събиране на отпадъците.

Санкции са наложени и на  управляваната от Иван Алексиев институция. Община Поморие  не изпълнява условията в издадените й разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от канализационна система в Ахелой и Каблешково.  Нарушен е чл. 48, ал 1, т. 11 от Закона за водите и са наложени имуществени санкции за 6000 лева.

Иван Алексиев е двумандатен кмет на Община Поморие, издигнат от партия ГЕРБ. С встъпването си в длъжност и втори мандат през 2015 г.,  едно от първите действия, които предприема, е да бъдат вдигнати местните данъци и такси. През месец декември на същата година той внася докладна-записка до новосформирания общински съвет, с която пожелава съветниците да гласуват увеличаване на туристическия данък с приблизително 50%, такса смет с 50% и наемът на общински търговски пространства.

Оказва се, че освен с по-високи налози за попълване на общинската хазна,  данъкоплатците ще трябва да покриват и санкционираната администрация, която неглижира законодателството и не изпълнява служебните си задължение.