Промените в Закона за туризма благоприятни за бъдещето на Слънчев бряг

Народното събрание на първо четене даде правомощия на Министерство на туризма да обявява националните курорти

Парламентът прие промени в Закона за туризма на първо четене, с което даде правомощия на Министерство на туризма да обявява националните курорти.

С измененията се детайлизира правната уредба по отношение на приложимите критерии и изискванията към дейността на територията на националните курорти. Националните курорти ще се обявяват за такива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма.

С наредба за националните курорти ще се уредят критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални; редът за обявяване на национален курорт; организацията и управлението на туристическите дейности на територията на националните курорти.

За Слънчев бряг промяната в Закона за туризма и обявяването му за национален курорт би спомогнала за решаване на някои от особено наболелите му проблеми.

„Курортите се намират на територията на общините, формират голяма част от бюджетите им. Ще дам пример със Слънчев бряг – емблема на летния ни туризъм, формира около 30% от бюджета на община Несебър. В тези курорти няма постоянно живеещи жители и те не са толкова атрактивни като избиратели на съответната община и кмет. При добронамереност на кмета се инвестира в инфраструктура. Слънчев бряг е вече на критичен минимум на поддържане – на алеите, на осветление и озеленяване. Това зависи от общината и е пожелателно. В сега действащите разпоредби на закона бюджетът се формира от туристическа дейност – туристически данък, като част от концесиите на плажове, които 40% влизат в бюджетите на общините – те трябва да се разходват за дейности, свързани с развитието на туризма. Това на практика не го виждаме“, обърна внимание Димитър Бойчев, който е член на Комисията по икономическа политика и туризъм.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!