Пука ли им на професионалните екослужители за замърсяването на въздуха

Да бе, да ?!! Пука им, че дори още не са си написали доклада за 2019 г.

Толкова им пука, че освен техните източници други изобщо не поглеждат …

„През 2018 год. превишаване на СДН определена в Наредба 12/2010 год. е било регистрирано 61 дни за АИС Д.Езерово.

Фините прахови частици са ключов показател за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията, контролирана от РИОСВ – Бургас. Съществен проблем през 2018г. остават превишенията по
показател ФПЧ10.

В района на АИС „Долно Езерово“ са регистрирани превишения на СДК на ФПЧ10, превишаващи 1,7 пъти над допустимия брой за едногодишен период.

През изминалата 2018 г. в АИС ”Долно Езерово” са направени 302 бр. измервания (83% валидни средноденонощни стойности), което е под изисквания минимум валидни данни за определяне на
средногодишна стойност (90%). Констатирани са 61 броя превишения на средноденонощната норма“-http://www.riosvbs.com/Files/Doklad_OS_2018_Final.pdf

Две години по-късно на 21 януари 2020 г. въздухът е „прекрасен“ и „чист“ за хора с маски против мръсен въздух и противогази …

Световноизвестният сайт Air Visual.com го определя като „Нездравословен за чувствителни групи“ …

Ама и защо им е на онези от РИОСВ-Бургас да гледат настрани от пъпа си след като отговорното лице по два закона Димитър Николов не му пука ?!

Получават заплати и толкова … А официалната информация (дезинформация ) им служи за алиби …

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!