Приключи проект MARLENA – „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките”

 

Справянето с отпадъците започва с превенция

С поредица от пресконференции и обучителна онлайн конференция приключи проект  „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“ BSB 139, MARLENA. Проектът, финансиран с договор за безвъзмездна помощ по Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020, е на стойност 837 000 евро. Изпълнен е от 6 партньорски организации от 5 държави в продължение на 30 месеца: Община Демиркой, Турция (Водещ партньор); Сдружение Зелена Странджа, България ; Галацска асоциация за устойчиво развитие “Прут – Дунаре” (ФЛАГ Галати), Румъния; Екологичен консултативен център Кахул, Република Молдова ; Институт за пазарни проблеми и икономически и екологични изследвания към Национална академия на науките на Украйна (IMPEER), Украйна ; Община Малко Търново, България .

Старт на проекта е даден на 16 септември 2018 в гр. Инеада Турция.

На заключителна пресконференция на 12 февруари 2021 г. в Бургас българските партньори  представиха извършените дейности и постигнатите резултати.

За  30 месеца Община Малко Търново и СНЦ „Зелена Странджа“  са  успели да обединят различни организации, младежи и институции срещу замърсяването по черноморското крайбрежие, реките, защитените територии и природните резервати в близост до Черно море. Странджа, подобно на целевите райони на партньорите от Турция, Румъния, Украйна и Молдова  е с богато биологично разнообразие и туристически потенциал, но не е пощадена от нерегламентирани сметища и плаващи боклуци с разнороден характер.

Внимателно подбраните  дейности по проекта:  проучвания,   информационни срещи, тематични конференции, обучителни визити, информационни материали, споделени практики и онлайн платформа достигнаха до целевата аудитория на проекта – местни общности и власти, образователни организации, младежи и деца, бизнес и туристи и допринесоха за повишаване на обществената осведоменост и образованост по проблемите с отпадъците в морето и реките и алтернативите за справяне с тях. По време на кампаниите СНЦ „Зелена Странджа“ обедини доброволци и заедно събраха над 3 т.боклуци.

MARLENA успя да убеди общността и да ангажира местното население за  реализацията на 5 кампании за почистване в защитени територии,  5 еко-лагера за деца в Странджа, кампания за разделно събиране на отпадъци „Сливи за смет“ в Малко Търново.

През февруари 2021 г. в Малко Търново е проведена обучителната конференция с онлайн участието на партньорите от Турция, Румъния, Молдова и Украйна. На конференцията, с помощта на представители от РИОСВ, Дирекция на ПП „Странджа”, горските стопанства, организации за управление на отпадъците, местни и регионални власти, неправителствени организации и стотици доброволци от област Бургас са представени най-добрите практики в Черноморски регион за намаляване и премахване на замърсяването. Визията за нулеви отпадъци, кръгова икономика и предотвратяване образуването на отпадъци са в основата на най-добрите модели в страните партньори – завода Зеледа за интегрирано производство на торове и биогаз в Турция, интегрираните системи за управление на отпадъци в България и Румъния и др. Представени са и други интересни практики, които всеки може да приложи в ежедневието, за да намали количеството на отпадъци около себе си, като компостирането в детските градини в Бургас, кампания „Жива елха“, организирана от СНЦ „Зелена Странджа“ .

Сред големите успехи на MARLENA са изпълнените инвестиционни дейности, чрез които е въведена система за разделно събиране на отпадъци в община Малко Търново.

Най-важните научени уроци и посланията от екипа на MARLENA са:

  • Справянето с отпадъците започва с превенция!
  • В крайна сметка дали отпадъците са проблем или ресурс, зависи изцяло от това как ги управляваме!
  • Всеки може да даде своя принос!

 

Проект MARLENA –BSB 139 е финансиран от Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски инструмент за съседство и от участващите страни: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

Съдържанието на тази публикация е единствената отговорност на СНЦ „Зелена Странджа“ и община Малко Търново, България и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява вижданията на Европейския съюз.

Януари 2021 г.