Приключи проектът, стимулиращ гражданска активност сред украинските бежанци в Бургаска област

С поредица от информационни дни приключи проектът „Виртуален хайд парк „Гласът на младите” – стимулиране на гражданска активност сред  украински младежи –  бежанци в България”. Проектът бе изпълнен от Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд Активни граждани по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

За близо 11 месеца бе разработена практическа програма за активно включване на украинските бежанци в българското общество. Инициативите бяха насочени предимно към украински бежанци със статут за временна закрила, които в момента пребивават в Бургаска област. Бе създадено дигитално пространство за свободно споделяне на проблеми и начините за тяхното решаване.

Проведоха се 6 сесии на Виртуален хайд парк „Гласът на младите” при свободен достъп, които дадоха възможност на украинските бежанци да споделят открито своите проблеми в българското общество и своята гледна точка за причините за тяхното неразрешаване.

Темите и проблемите, които украинските бежанци поставяха на обсъждане бяха застъпени и в Наставническата програма”Обучи медиатора”, по която за социални медиатори бяха обучени 11 украински бежанци. Проектът разглежда ролята на медиаторите като посредници между украинските граждани, получили временна закрила в България и местните институции, бизнеса и гражданските организации. Целта на обучението бе да бъдат усвоени знания за българското общество и българските закони, правата и задълженията на бежанците,  начините за стимулиране на желание за интеграция и мобилизиране  на общността, как се организират застъпнически кампании  като форма на социална подкрепа.  Очаква се социалните медиатори да се превърнат в своеобразни инфлуенсъри, да  провокират своите сънародници към „включване” в българското общество, към критично мислене и активна гражданска позиция.

Със съдействието на обучените медиатори и техните ментори е създаден подкаст в девет епизода, който информира украинските бежанци  за правата и задълженията им в България,  улеснява и стимулира социализация им в нашето общество.

Опорни точки, въпроси и отговори, които биха могли  да улеснят пребиваването на бягащите от войната в Бургас и региона предлага печатният наръчник „Пътеводител в Бургаска област”.  Изданието е на украински език и съдържа информаия за това, как най-лесно може да се намери подслон в областта, възможностите за социално включване, образование, здравни услуги и др. То помага и в справянето с някои административни проблеми, като дава информация за работата на институциите и насочва към техни адреси и телефони. Включва и основна информация за Бургаска област и общините Бургас, Несебър, Созопол, Приморско и Царево, в които пребивават по-голямата част от украинските граждани със статут за временна закрила.

QR кодове дават възможност за достъп до основни национални и местни портали и специализирани  фейсбук страници. Наръчникът е достъпен на всички места в Бургаска област, където пребивават големи групи украински бежанци, както и във фейсбук страницата на проекта https://www.facebook.com/profile.php?id=100087647910300

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд Активни граждани по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ «Хоризонти» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.