Проучване – рисковете пред България в идните 10 години

Има десет основни риска пред страната ни, които са посочени в националното експертно проучване, озаглавено „Десет години, десет риска пред България”, с автори д-р Валентин Съйков, председател на „Гражданска инициатива България 2050”, и проф. д.н. Борислав Борисов, председател на Камарата на преподавателите във висшето образование, със съдействието на членове на двете организации. Според тях, за да се развива нормално една система, тя трябва да има правилна оценка за рисковете, които стоят пред нея и да търси адекватни решения за справяне с тях. Това се отнася в максимална степен за такава сложна система, каквато е държавата.

Посочените десет основни риска пред България за следващото десетилетие са:

– влошаване на системата на образованието, изразяващо се в увеличаване на процента на необхванатите ученици, лоши резултати от тестове, изпити, национални и международни състезания, лошо финансово състояние на училищните единици, слаба мотивация на учители и преподаватели;

– по-нататъшно влошаване на демографската ситуация в страната;

– нереформирана и неефективна система на здравеопазването;

– поддържане на неприемливо високо ниво на корупцията;

. засилване на дезинформацията и манипулацията на общественото мнение;

– настъпване на криза на държавността (политическа нестабилност, неефективност на държавните институции, недоверие към органите на изпълнителната власт);

– увеличаване на недоверието във върховенството на закона;

– задълбочаваща се социална поляризация сред населението;

– негативно влияние на геополитическите конфликти върху България;

– загуба на националната идентичност, изразяваща се в процес на обезбългаряване на младите поколения и отчуждаване на широки етнически и социални групи от българската нация.

Досега липсва цялостен документ, който да систематизира и да оцени всички дългосрочни рискове, стоящи пред българската държава, обяснява проф. Борисов. Представеното проучване цели да запълни тази празнина, като идентифицира най-важните рискове пред България, които могат да настъпят в следващите десет години. То обобщава мненията на експерти от различни области и е направено чрез въпросник, обхващаш 21 потенциални риска в областта на икономическото развитие, демографската ситуация, технологичния напредък, социалните аспекти, политическата ситуация, околната среда, влиянието на външни фактори и други. За оценка на рисковете е използван популярният метод на експертните оценки. Методиката за определяне на техния рейтинг включва оценки на рисковете по два критерия – вероятност за настъпване и значимост.

По мнението на д-р Съйков, едва ли е изненада, че „призовите” места се държат от тройката образование – демография – здравеопазване. Тяхната взаимна връзка и обусловеност е обяснявана многократно. Качественото образование и добре функциониращото здравеопазване са първостепенни фактори за справяне с демографската криза. Издигането ни в класацията на ООН за човешкото развитие може да стане само на „плещите” на повече, по-подготвени и по-мотивирани специалисти във всички професии. А без изпреварващо развитие можем да очакваме, че количественият състав и качествените характеристики на българското население ще вървят само надолу.  Ролята на здравеопазването за увеличаване на раждаемостта и за намаляване на преждевременната смъртност едва ли трябва да се обясняват. То има значение също така и за задържане на миграцията или за нейното ускоряване.

„Общоизвестно е, че България продължава да бъде твърдо закотвена на дъното на Европейския съюз по своето икономическо и технологично развитие. Съдейки по резултатите от проучването, може да се предположи, че според експертите причините за това изоставане се коренят в редица от посочените от тях рискове в челото на класацията. При отстраняване на тяхното негативно влияние българската икономика има шанс да разкрие пълния си потенциал и да дръпне рязко напред”, посочват авторите на проучването.

Те отбелязват, че негативното влияние на геополитическите конфликти върху България е поставено на девето място. Така, от една страна, експертите отдават значимото на влиянието на международните фактори върху развитието на държава от ранга на България. От друга страна, те много ясно дават да се разбере, че нашите проблеми са преди всичко домашни и тяхното решение не трябва да се търси в чужбина, а вътре в страната.

Половината от глобалните рискове са свързани с негативни процеси в околната среда на планетата. Други три пряко или косвено произтичат от некоректното използване на модерните технологии. Положителният извод тук е, че щом големите рискове пред България се дължат преди всичко на некомпетентно, неефективно и корумпирано управление, то и борбата за тяхното предотвратяване трябва да бъде в ръцете на българското общество. Преодоляването на усещането за предопределеност може да доведе до възход на основните обществени системи и на нацията, като цяло, e крайният извод в проучването.