Време е Община Бургас да носи отговорност за опазване на околната среда и живота и здравето на бургазлии

На вниманието на г–жа Руска Бояджиева – зам. кмет „Европейски политики, околна среда“

На вниманието на г-н Тодор Стамболиев – омбудсман на Община Бургас

Вчера г-жа Бояджиева лъсна по страниците на няколко бургаски сайта с реклама на екологичен автомобил VW “Голф“ предоставен от Volkswagen Burgas Westauto на администрацията за безвъзмездно ползване в продължение на две седмици. Колата ще бъде използвана от екоинспекторите от дирекция „Околна среда“.

Дотук добре, но за какво ли ще използват ековозилото бургаските екоинспектори – може би за широко затворени очи за редовното замърсяване на бургаския въздух и пълното им мълчание в разрез със законите ?!

Нима Община Бургас и нейният зам. кмет „Европейски политики, околна среда“, г- жа Руска Бояджиева са ви предупредили, за 5.28 ПЪТИ НАДНОРМЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА 30 МАРТ СЪС СЕРОВОДОРОД В КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО ?!
Или са предупредили за 2.54 ПЪТИ НАДНОРМЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ С ФПЧ10 В ЖК „СЛАВЕЙКОВ“ НА 27 МАРТ 2017 Г. ?!

Нима са разследвали причините и са определили санкции за виновните?! Не, не и не !
Нима са си изпълнили законовите задължения ? И това е редовно неизпълнение …

Не е ли време прокуратурата да си изпълни обществените задължения и да потърси сметка на подобни чиновници в лицето на кмет, общински чиновници, областна управа, които имат задължения по законите и наредбите за опазване на околната среда ?

Ако на някой му липсват правни знания, то нека прочете някои такива посочени тук :

По данни от общинския сайт http://air.burgas.bg/

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Опазването на атмосферния въздух в Р България е регламентирано в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45 от 1996 г., посл.изм. ДВ бр.101 от 2015 г.), както и в подзаконовите нормативни актове към него, като законодателството ни е изцяло хармонизирано със законодателството на ЕС.

В този смисъл нормите за азотен диоксид (NO2), въглероден окис (CO), озон (О3), серен диоксид (SO2), бензен (С6Н6) и фини прахови частици (ФПЧ10), са в съответствие с тези, определени от Европейската комисия.

За специфични замърсители на въздуха са разработени национални пределно-допустими стойности за нивата на съответните замърсители, например за сероводород (5 μg/m3 за 1 час), стирен (5 μg/m3 за 1 час) и фенол (20 μg/m3 за 1 час).

Министерството на околната среда и водите е разработило „Инструкция за информиране на населението в случай на превишаване на установените алармени прагове и показатели“, която регламентира процедурите и методите за предоставяне на информация за населението. Тя изисква своевременно уведомяване на обществеността от страна на РИОСВ за опасността, възможни рискове за здравето и предпазни мерки, които следва да бъдат взети от чувствителни групи от населението.

ОБЩ ПРАХ И ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10)

Източници

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК – модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат.

Основни източници на прах са промишлеността, транспорта и енергетиката

Влияние върху човешкото здраве

Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 mm – ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.

Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. Кратковременната експозиция на 500 mg/m3 прах и серен диоксид увеличава общата смъртност при населението, а при концентрации наполовина по-ниски се наблюдава повишаване на заболяемостта и нарушаване на белодробната функция. Продължителната експозиция на серен диоксид и прах се проявява с повишаване на неспецифичните белодробни заболявания, предимно респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити – при значително по-ниски концентрации от ( 30 – 150 mg/m3), което е особенно силно проявено при деца. Най-уязвими на комбинираното въздействие на праха и серния диоксид са хронично болните от бронхиална астма и от сърдечно-съдови заболявания.

Законодателство

Наредба №12 (ДВ, бр. 58/2010 г.) определя следните норми за фини прахови частици (ФПЧ-10):

– средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве – за 24 часа – 50 mg/m3;

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Раздел I.

Приложно поле и обхват на закона

Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със:

1. опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето на хората;

2. съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика на страната;

3. опазването и ползването на компонентите на околната среда;

4. контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда;

5. осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда и източниците на замърсяване;

6. предотвратяването и ограничаването на замърсяването;

7. създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда;

8. стратегиите, програмите и плановете за опазване на околната среда;

9. събирането и достъпа до информацията за околната среда;

10. икономическата организация на дейностите по опазване на околната среда;

11. правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването на околната среда.

Чл. 3. Опазването на околната среда се основава на следните принципи:

2. предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;

3. предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него;

4. участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда;

5. информираност на гражданите за състоянието на околната среда;

6. замърсителят плаща за причинените вреди;

Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 – ДВ, бр. 42 от 2011 г.) Държавната политика по опазване на околната среда се осъществява от министъра на околната среда и водите.

Чл. 10. (1) Компетентни органи по смисъла на закона са:

1. министърът на околната среда и водите;

2. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда;

3. директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ);

4. директорите на басейновите дирекции;

5. директорите на дирекциите на националните паркове;

6. кметовете на общините, а в градовете с районно деление – и кметовете на районите;

7. областните управители.

(2) Компетентни да предприемат предвидените в закона действия и дейности са:

1. на територията на една община – директорът на РИОСВ или кметът на общината, а в градовете с районно деление – кметът на района;

2. на територията на една област – областният управител или директорът на РИОСВ;

Чл. 15. (1) Кметовете на общини:

1. информират населението за състоянието на околната среда съгласно изискванията на закона;

Чл. 16. Областните управители:

1. осигуряват провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията на областта;

2. координират работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на областта по отношение провеждането на държавната политика по опазване на околната среда;

3. координират дейностите по провеждане на политиката по опазване на околната среда между общините на територията на областта;

4. издават наказателни постановления за актове

На 25 април публикувахме информация http://avantage.bg/index.php/intervyu/3678-puka-li-im-na-gerberskite-kadri-za-chistota-na-burgas-i-zdraveto-na-burgazlii на тази тема.

Днес предлагаме снимки от 27 април в 07.30 часа, където ясно е видно изхвърляне на замърсени маси пушеци и черен дим от комините на чужд икономически обект на територията на Бургас, които ако се свържат с данните от екобюлетините са доказателство за замърсяване на въздуха над Бургас и доказателство за пасивното отношение на местната власт по опазване на околната среда …


Бургазлии, крайно време е да се събудите !

Свободен автор – Философът