Служебни бележки за липса на задължения към НАП, митниците и общините отпадат

Предложения на Министерството на финансите, публикувани за обществено обсъждане предвиждат отпадането на служебни бележки за липса на задължения към НАП, митниците и общини.

Информацията ще бъде предавана между институциите по служебен ред.

Ако предложените промени бъдат одобрени, ще отпадне изискването да се предоставят на хартия следните документи (вместо това те ще се получават по служебен ред):

– Информация за евентуални дължения към НАП, митниците и общините;

– Справка от търговския регистър, че лицата не са в производство по несъстоятелност или ликвидация, когато подават искане за лиценз за управление на данъчен склад, за удостоверение за освободен от акциз краен потребител или друг регистрационен режим по Закона за акцизите и данъчните складове;

– Информация, че лицата не са извършили тежко или повторно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове, когато кандидатстват на лиценз, регистрация или удостоверение за извършване на дейности с акцизни стоки;

– Информация, че лицата не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер при подаване на документи за издаване на разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна. Справката за съдимост ще се предоставя на Министерството на финансите по служебен ред от съответните съдилища;

– Информация, че лицата не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер – по отношение на физическите лица – търговци, членовете на управителните или контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица, които извършват дейност като обменно бюро.

В проекта на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се предвижда юридическите лица, които не са осъществявали дейност през данъчната година и които са освободени от подаване на годишен отчет за дейността, да бъдат освободени от задължението за подаване на годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и за обявяване на годишните финансови отчети в търговския регистър.

Проектът предвижда при първоначално заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията лицата да могат едновременно с това да упражнят и правото си за доброволна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. Регистрацията по ЗДДС в този случай ще се извършва по облекчена административна процедура. По този начин ще се избегне необходимостта лицата да посещават и двете администрации, съобщават от МФ. Предлага се и да отпадне задължението за данъчно задължените лица за съставяне на опис за наличните активи при регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

Предвижда се и облекчаване на процедурите по издаването на разрешителното за търговия с тютюневи изделия от митническите органи. Първата мярка е свързана с отпадане на изискването за лицата, които са вписани в Търговския регистър и подават до митническите органи искане за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия, да прилагат към изискуемите документи и декларация, че не са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Наличието на това обстоятелство ще се декларира само от лицата, които не са вписани в Търговския регистър. Втората мярка е свързана с отпадане на задължението за лицата, които подават искане за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия, да декларират пред митническите органи обстоятелството, че не са извършвали търговия и/или съхранение на тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца, коментира offnews.bg.

Тези приложения довеждат до облекчаване и на ГТП, на които се изисква представяне на служебна бележка за платен данък на МПС към общините.

Авантаж