На министър, областен управител и кмет на Бургас, пука ли им за замърсяването

На министър, областен управител и кмет на Бургас пука ли им за замърсяването или са забравили задълженията си по ЗОС ?!

„Авантаж“ нееднократно е писал за редовното наднормено замърсяване на въздуха над Бургас главно от две „братски“ офшорки и е настоявал за #ОСТАВКА на длъжностните лица, посочени от ЗОС във връзка с опазване живота на около 220 хил. бургазлии, но нито Бог, нито Бойко,нито Цацаров, дори и от ЕС са се разтичали или проверили какви ги вършат през годините техните фаворити в Бургас …

Миналите месеци и дни едни вносители-герберчета на нови промени в ЗОС са се разбързали да осигурят бърза писта за съдебните процедури на бъдещите „строители на съвременна България“, но не за правда и свобода, а за ползу не и на роду …

Порадвайте се …

Да си припомним какви задължения примерно имат едни от изявените замърсители :

http://eea.government.bg/eea/main-site/bg/rr/r-kpkz/dokladi-12/teclukburg.pdf

„В съответствие с Условие 5.10.1. „ЛУКОЙЛ Енергия и Газ България” ЕООД докладва
за изпълнението на дейностите, за които е предоставено настоящото Комплексно
разрешително, и представя ежегодно в РИОСВ-Бургас Годишен доклад по околна
среда в срок до 31.03. на съответната година, следващ годината, за която се отнася.
В съответствие с Условие 5.10.2. „ЛУКОЙЛ Енергия и Газ България” ЕООД
предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна информация
относно изпълнението на условията в разрешителното.
Докладване на информация за околната среда във вида и обхвата, изискван от
Националния статистически институт се извършва по утвърдените образци и се
представят с периодичност, утвърдена от Националния статистически институт.
Обработена информация за околната среда е докладвана ежемесечно пред
Ръководството на Дружеството.
В съответствие с Условие 5.11.1. в „ЛУКОЙЛ Енергия и Газ България” ЕООД не се
налага да актуализира системата за управление на околната среда.“

Може би заради „спазването“ на подобни законови изисквания има подобни резултати :

Вместо „народните“ представители да обърнат внимание и да потърсят отговорност защо ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА по ЗОС не си изпълняват задълженията така, че да осигурят изпълнение на чл.1,т.1, чл.2, т.2, чл.3,т.2 и т.4, чл.10, т.1, т.6,т.7 и т.н. те търсят бързо претупване на подобни казуси със законотворството си … 

ЗАКОН за опазване на околната среда

Раздел I
Приложно поле и обхват на закона
Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със:
1. опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето на хората;
2. съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска
характеристика на страната;
3. опазването и ползването на компонентите на околната среда;
4. контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда;
5. осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда и източниците на замърсяване;
6. предотвратяването и ограничаването на замърсяването;
7. създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда;
8. стратегиите, програмите и плановете за опазване на околната среда;
9. събирането и достъпа до информацията за околната среда;
10. икономическата организация на дейностите по опазване на околната среда;
11. правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването
на околната среда.
Чл. 2. Целите на закона се постигат чрез:
1. регламентиране на режимите за опазване и ползване на компонентите на околната среда;
2. контрол върху състоянието и ползването на компонентите на околната среда и източниците на нейното замърсяване и увреждане;
3. установяване на допустими норми за емисии и за качество на околната среда;
4. управление на компонентите и факторите на околната среда;
5. извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
6. издаване на разрешителни за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването;
7. обявяване и управление на територии със специален режим на защита;
8. развитие на системата за мониторинг на компонентите на околната среда;
9. въвеждане на икономически регулатори и финансови механизми за управление на околната среда;
10. регламентиране на правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица.
Чл. 3. Опазването на околната среда се основава на следните принципи:
1. устойчиво развитие;
2. предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;
3. предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите,
причинени от него;
4. участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната
среда;
5. информираност на гражданите за състоянието на околната среда;
6. замърсителят плаща за причинените вреди;
7. съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие;
8. възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и увредените райони;
9. предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други неблагоприятни
въздействия върху тях;
10. интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики
за развитие на икономиката и обществените отношения;
11. достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.
Чл. 4. Компонентите на околната среда са: атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите
елементи.

Раздел II
Държавна политика и органи за управление на околната среда
Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 – ДВ, бр. 42 от 2011 г.) Държавната политика по опазване на
околната среда се осъществява от министъра на околната среда и водите.
(2) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2011 г.) Министърът на околната среда и водите може да делегира със заповед правомощия на заместник-министрите, като определя техните функции, и да оправомощава длъжностни лица във връзка с волеизявления и действия, които са част от съответното производство по издаване на административни актове и документи.
Чл. 9. Държавната политика по опазване на околната среда се интегрира в секторните политики – транспорт, енергетика, строителство, селско стопанство, туризъм, промишленост, образование и други, и се осъществява от компетентните органи на изпълнителната власт.
Чл. 10. (1) Компетентни органи по смисъла на закона са:
1. министърът на околната среда и водите;
2. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда;
3. директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ);
4. директорите на басейновите дирекции;
5. директорите на дирекциите на националните паркове;
6. кметовете на общините, а в градовете с районно деление – и кметовете на районите;
7. областните управители.
(2) Компетентни да предприемат предвидените в закона действия и дейности са:
1. на територията на една община – директорът на РИОСВ или кметът на общината, а в градовете с районно деление – кметът на района;
2. на територията на една област – областният управител или директорът на РИОСВ;
3. на територията на няколко общини в обхвата на една РИОСВ – директорът на съответната
инспекция;
4. на територията на няколко общини в обхвата на различни РИОСВ – министърът на околната среда и
водите.
Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11 – ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Министърът на околната среда и водите:
1. разработва с органите по чл. 9 политиката и стратегията за опазване на околната среда в Република България;
2. ръководи чрез Изпълнителната агенция по околна среда Националната система за мониторинг на околната среда;
3. контролира състоянието на околната среда на територията на страната;
4. координира контролните правомощия на другите органи на изпълнителната власт по отношение на
околната среда;
5. издава заповеди, разрешителни, инструкции и утвърждава методики;
6. съвместно със заинтересуваните органи на изпълнителната власт:
а) издава норми за максимално допустими емисии по видове замърсители и норми за максимално
допустими концентрации на вредни вещества по компоненти на средата по райони;
б) утвърждава методики за ОВОС;
в) издава норми за рационално използване на възобновими и невъзобновими природни ресурси;
г) осигурява събирането и предоставянето на информация за състоянието на околната среда;
д) утвърждава методики за контрол на компонентите на околната среда;
7. осъществява други дейности, свързани с опазването и управлението на околната среда в
съответствие със специалните закони;
8. подготвя ежегодния доклад за състоянието на околната среда;“

Мисля, че сме прави да искаме #ОСТАВКА на подобни длъжностни лица и на онези техни фенове депутати !

Свободен автор – Философът