Енергетиката е секторът с най-големи финансови загуби, сочи доклад от ЕК

ЕК: Резултатите на държавните предприятия са риск за публичните финанси

Резултатите на държавните предприятия представляват източник на несигурност и риск за публичните финанси. Общо задълженията на държавните предприятия, в които държавата притежава поне 50% и упражнява контрол, към края на юни 2017 г. възлизат на почти 17% от БВП. Това става ясно от Националния доклад за България, изготвен от Европейската комисия.

Почти половината от тези задължения са към дружества извън сектор „Държавно управление“, и следователно представляват условни задължения, които държавата трябва да гарантира или покрива, пише още в документа.

Според доклада икономическите показатели на държавните предприятия в България са слаби в сравнение с държавите от Европейския съюз (ЕС) и с частния сектор. По показателя възвръщаемост на собствения капитал, рентабилността на държавните предприятия в повечето сектори е значително по-ниска от тази в частния сектор. По подобен начин държавните компании в България функционират по-зле по отношение на капиталовата и трудовата ефективност в сравнение с частния сектор и с другите държави от общността.

В документа пише още, че енергетиката е секторът с най-големи финансови загуби и държавните фирми в този сектор са най-задлъжнелите.

Investor.bg припомня, че ръст на приходите се вижда в отчетите на дружествата в сектор „Енергетика“ за първите девет месеца на 2017 г., свързан основно с по-високите цени на електроенергията на пазара. Но това повишение е на фона на влошаването на други финансови показатели на дружествата.

Противоречивото развитие на сектора е особено видимо при отчета на ТЕЦ „Марица Изток“ 2. Държавният ТЕЦ съобщава за отлични цени и ръст на приходите от 16%, но увеличава загубата си заради квотите за емисии, които трябва да плаща.

Националната електрическа компания (НЕК) също намалява загубите си, но пък дългосрочните задължения вече надхвърлят 3 млрд. лева. На този фон Българският енергиен холдинг съобщава за намаляване на печалбата си, което се дължи основно на по-малките дивиденти, получени от дъщерните компании за дейността им през 2016 г.

В транспортния сектор двете железопътни държавни предприятия имат задължения на стойност 2,6 % от БВП.

Правителството възнамерява да използва средства от отдаването на концесия за управление на Летище София, за да помогне за модернизирането на губещия и силно задлъжнелия и държавния железопътен оператор „БДЖ“, припомнят от МФ. Концесията обаче се бави от години и в момента се очаква анализ от Световната банка за реалните параметри на бъдещия договор.

Според Брюксел корпоративното управление на държавните предприятия продължава да бъде предизвикателство.

Рамката за управление на държавните предприятия не изпълнява повечето от условията, определени в насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно корпоративното управление на държавните предприятия.

Като основен проблем в доклада на ЕК се посочва, че в много случаи има твърде неясна обосновка за държавната собственост, а надзорната уредба е силно разпокъса. Освен това често липсва финансова насоченост и отчетност, а назначенията на управленски длъжности  се извършват без провеждане на състезателни процедури. Според Брюксел присъствието и ролята на политическия елемент са прекалено силни, което е в ущърб на дългосрочните визия и координация, прозрачност и стандарти за управление на високо равнище.

Invesor.bg