ЕК предупреди България за нарушения в пет области на европейското право

Мъдър е Борисов пишат платените и свински медии, кадърно е правителството Му твърдят отдясно и от патрЕотичното помощно колело, но ЕК мисли и действа с различно виждане от тези хранени люде …

Факт : България не изпълнява задължения, произтичащи от правото на ЕС, в 5 области, поради което Европейската комисия е предприела през януари действия срещу страната ни …

ЕК счита, че България не спазва правилата относно околната среда.

Налице са нарушения при опазването на естествените местообитания и защитените видове, включени в мрежата „Натура 2000“.

Държавите членки трябва да определят териториите, включени в списъка ЕС на териториите от значение за Общността (ТЗО), като специални защитени зони (СЗЗ). Трябва също така да бъдат взети необходимите мерки за опазване с цел поддържане или възстановяване на защитените видове и местообитания в благоприятно състояние. А България е определила само 9 от 230 такива територии като СЗЗ в рамките на изисквания срок.

Нарушения в сферата на земеделието и храните.

ЕК твърди, че националната закрила на географските означения не е съвместима с правото на ЕС относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. Посочва се още, че България е трябвало да закрие регистъра още от датата на присъединяване си към ЕС през 2007 г.

Нарушения в сферата на енергетиката.

Те са във връзка с правилното транспониране на Директивата за енергийната ефективност от 2012 г., като нейната цел е да установи обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС. Всички държави от ЕС са длъжни да използват енергията по-ефикасно на всички етапи от енергийната верига — от производството до крайното потребление.

Нарушения и неефективност свързани с директивата за борбата с изпирането на пари.

Тази директива е от 2015 година.

„Навременното и правилно транспониране на правилата е от решаващо значение за ефективната борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както показаха няколко неотдавнашни скандали за изпиране на пари в ЕС“, се твърди в становище на ЕК.

Неизпълнение на Директивата за правоприлагането в областта на защитата на данните.

ЕК твърди, че :

„Правилата на ЕС гарантират, че личните данни на жертвите, свидетелите на престъпления и заподозрените лица са надлежно защитени“, се казва в становището на Комисията.

ЕК прикани България да преразгледа и правилата си за това как търговците могат да събират вземания от потребителите, за да бъдат в съответствие с европейското право за неравноправните клаузи в потребителските договори и да се осигури подходяща защита на потребителите в подобни случаи.

Е, и какво стана с кочинката-образец на др.Борисов ?! А това е само връхчето на айсберга на завладяната държава на Борисоff …

И едни глоби от хиляди и дори милиони евро пак ще ги плащаме ние, заради кадърност на Борисов 3 …

Свободен автор – Философът