Младите хора в България нямаляват с 40 000 на година

Данните в последния доклад за младежта, приет от народното събрание показва, че младежите в България се топят като сладолед с всяка изминала година. Причините в това се коренят не само в демогравската криза и ниската раждаемост, а и решението на много от тях да търсят реализация в чужбина.  Само за 2017 г.броят на младежите е намалялс 40 000 хиляди.

Броят на младите хора в България на възраст между 15 и 29 години е малко над 1 милион души, като тази цифра постоянно намалява.  Запазва се нивото на миграция на младите хора от малките населени места към градовете. Над 3/4 от младежите у нас живеят в градовете и само 1/4 в селата. Положителна статистика е, че безработните до 29-годишна възраст намаляват с почти 16%, но 54 на сто от тях не работят по специалността си, а едва 30% са се реализирали спрямо образованието си. Младежите, завършващи средно образование, които продължават да учат в България са 51%, а тези, които заминават за чужбина – 14%.

По-голямата част от младите хора у нас живеят с родителите си. Една пета от тях споделят, че биха отишли в по-голям град, близо една трета пък биха заминали в чужбина.