Празни мечти : Въвеждане на райони и пряко избираеми районни кметове в Бургас

През 2012 г.  депутатите приеха предложението на БСП, включено в проекта на нов изборен кодекс, и отхвърлиха искането на ГЕРБ да се запази сегашното положение, при което общинският съвет избира районните кметове.

Градският район е съставна териториално-административна единица на голяма градска община. Той може да включва както напълно градски части, така и отдалечени квартали и отделни селища в прилежащите урбанизирани околности.

Законът за административно-териториалното устройство на Република България от 1995 г. предвижда задължително райониране в столицата София и в другите градове с население над 300 000 души (изрично посочени са Пловдив и Варна), регламентирано с отделен закон. Райони може да бъдат създадени от общинския съвет в община на град с население над 100 000 души, като всеки от тях трябва да е с население над 25 000 души.

Районът се управлява от пряко избран районен кмет, който е подчинен на общинския кмет. В районите също така има може да има кметства – в 1 или повече съседни населени места с общо население над 150 души (ЗАТУРБ, чл. 16). Жителите на всяко кметство също си имат пряко избран кмет на кметство, който е подчинен на районния кмет.

Списък на районите в България

До онова време действаше положението отпреди 2010 г., когато при управлението на ГЕРБ прекият избор беше отменен. Промяната засягаше само градовете с районно деление – София, Пловдив и Варна, но не и Бургас или Стара Загора …

Всъщност това беше опит за повече демокрация и реална възможност българските граждани в максимална степен да определят политическата система.

Възможността за пряк избор е шанс районните кметове да работят сериозно за решаване на проблемите на избирателите си, включително извън общината, но в Бургас, който не е признат за голям град това не го засяга, а не би трябвало да е така …

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В сила от 17.09.1991 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г.изм. ДВ. бр.24 от 14 Март 1995г.изм. ДВ. бр.49 от 30 Май 1995г.изм. ДВ. бр.65 от 21 Юли 1995г.изм. ДВ. бр.90 от 24 Октомври 1996г.доп. ДВ. бр.122 от 19 Декември 1997г.изм. ДВ. бр.33 от 24 Март 1998г.изм. ДВ. бр.130 от 5 Ноември 1998г.изм. ДВ. бр.154 от 28 Декември 1998г.доп. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г.изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г.изм. ДВ. бр.85 от 17 Октомври 2000г.изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г.изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г.изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г.изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2003г.изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г.изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г.изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г.изм. ДВ. бр.69 от 25 Август 2006г.изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г.изм. ДВ. бр.63 от 3 Август 2007г.изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г.изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2008г.изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г.изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г.изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г.изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г.изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г.изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г.изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г.изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г.изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г.изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г.изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г.изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г.изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г.изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.изм. и доп. ДВ. бр.39 от 26 Май 2016г.изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г.доп. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г.доп. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2017г.изм. и доп. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г.доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г.изм. и доп. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г.изм. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018г.изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г.изм. и доп. ДВ. бр.47 от 5 Юни 2018г.

 

Глава пета.
КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 38. (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г., доп. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината. Органи на изпълнителната власт в района и кметството са съответно кметът на района и кметът на кметството.
(2) (Нова – ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., доп. – ДВ, бр. 69 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2007 г., в сила от 03.08.2007 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) Кметът на общината, както и кметовете на райони и кметства се избират пряко от населението за срок от 4 години при условия и по ред, определени с Изборния кодекс.
Ето защо не е изненада, че днес 7 февруари, четвъртък, от 11:00 часа в КЦ „Морско казино” (зала „Петя Дубарова”) представителите на Инициативен комитет „За развитие на местната демокрация“ ще дадат пресконференция за медиите. ИК „За развитие на местната демокрация“ е учреден на 4 февруари 2019 г. от Даниела Божинова, Живко Табаков, Иво Баев, Митко Иванов, Стоян Грозев и др. Предложението на местната гражданска инициатива е Община Бургас да приеме решение за въвеждане на райони и пряко избираеми районни кметове в Бургас на мястото на настоящите Центрове за административни услуги (ЦАУ) и техните назначавани директори.
Явно тази инициатива ще трябва да мине за разглеждане и гласуване през общински съвет – Бургас, който е доминиран от ГЕРБ и Димитър Николов и едва ли ще има светло бъдеще макар и да е призив за повече демокрация …
Свободен автор – Философът