Държавата нарушава собствените си правила и закони

Христоматиен пример може би за недоглеждане или печалба на всяка цена откриваме в една обява на Агенция „Митници“. Става въпрос за търг за продажба на конфискувани бутилки с фреон.

 

Фреоните са халогенопроизводните на алканите, които съдържат в молекулите си едновременно флуорни и хлорни атоми. Фреони са много инертни в химично отношение, затова не горят във въздуха, не експлодират дори при контакт с огънят. Обаче при нагряване на фреоните над 250 градуса С се образуват отровни продукти, като фосген COCI2, който през годините на първа световна война се използваше като бойно отровно вещество. Устойчив към действието на киселини. 

Тези газове са с ниска температура на кипене и се използват в хладилната техника, като разтворители в аерозолните опаковки на дезодоранти и препарати. Днес те се заменят от други вещества. Причина за това е, че в долните слоеве на атмосферата те са инертни, но в стратосферата участват във фотохимични реакции. Хлорните атоми играят ролята на катализатор в разпадането на озона до кислород. Един хлорен атом при престой в стратосферата в продължение на две години може да унищожи 100 000 молекули озон. Предполага се, че фреоните са причина за намаляването на концентрацията на озона.

Водеща причина за озоновото изтощаване е продизводството на химикали, които до този момент са били използвани за производство на климатици, хладилници, противопожарна пяна, изолационни материали и флакони.

Дълго време фреоните са смятани за инертни и безопасни съединения. По-късно е открито, че след като попаднат във въздуха, те се смесват с другите газове и проникват във всички части на атмосферата. Молекулите, достигнали стратосферата, попадат под активната “бомбандировка” на ултравиолетовите лъчи, в резултат на което се разцепват и се отделя хлор. Хлорът започва да играе ролята си на катализатор в реакциите, които унищожават озона.

След тази кратка история попадаме на нещо интересно, което показва азбучен пример за нарушаване от държавата в лицето на Агенция „Митници“ собствените й стандарти …

Търг 2/2019 г. (четвърта процедура) на ТД Дунавска – продажба на хладилни агенти (фреони)

Териториална дирекция (ТД) Дунавска обявява публична продажба чрез търг с тайно наддаване № 2/2019 (четвърта тръжна процедура) по реда на ДОПК на стоки, изоставени или отнети в полза на държавата по производства, водени от дирекцията.

 Оглед на стоките се извършва всеки присъствен ден от 10.06 до 21.06.2019 г., включително, от 9:30 ч. до 17:00 ч. по местонахождението им.

 Заявленията за участие в търга се попълват по образец и се подават в деловодството на ТД Дунавска на адрес: гр. Лом, ул. „Дунавска“ № 44 от 10.06 до 21.06.2019 г. включително, от 9.30 ч. до 17.00 ч. или по пощата за всяка стока или група от стоки поотделно.

 Процедурата по провеждане на търга ще се проведе от 10:30 ч. на 24.06.2019 г. в сградата на бившата Митница Лом,  на адрес: гр. Лом, ул. „Дунавска“ № 44.

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/public-sales/public-sales-of-other-goods/targ2-2019_4_dunavska_lom_freoni

От снимките на обявата виждаме некачествени тънкостенни бутилки без възвратен клапан пълни с фреон забранен за употреба и внос в страните на ЕС производство на Китай или Сърбия, но да се спечели някой лев от Агенция „Митници“ те пренебрегват това и ги предлагат на търг за продажба. Бутилките с газ фреон не отговарят на изискванията на Регламент /ЕС/ 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуоросъдържащите парникови газове и са забранени за въвеждане в ЕС с цел опазване на околната среда, но Агенция „Митници“ иска да ги продаде и то в България ?!

Разликата при двете бутилки е видима 

За купуване на фреон има квоти, а според обявата това може да се направи и от обикновено физическо лице ?! Дали държавата спазва изискванията на ЕС ?!

Иначе хвалби от Агенция „Митници“ има като тези :

На „Капитан Андреево“ спряха контрабанда на газ фреон

40 бутилки с газ фреон,  укрити в товарен автомобил, задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево, съобщават от

Агенция „Митници“. Камионът с българска регистрация, влизащ в страната от Турция, пристига на 7 юли 2018 година. Шофьорът, български гражданин, представил пред митническите служители редовни документи за превозвания товар. При извършения рентгенов и последвалия физически контрол митническите служители установяват, че между декларираната стока, върху специален палет, са поставени 40 бутилки газ фреон „R404а“ по 10.9 кг всяка от тях. На бутилките има фабричен надпис, от който става ясно, че са пълни със забранения в България и страните от Европейския съюз, вреден за озоновия слой, фреон. Откритите бутилки с газ фреон не отговарят на изискванията на Регламент /ЕС/ 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуоросъдържащите парникови газове и са забранени за въвеждане в ЕС с цел опазване на околната среда.

Недекларираният газ фреон е задържан, както и товарния автомобил, послужил като средство за извършване на нарушението. На шофьора е съставен акт по Закона за митниците.

За първите шест месеца на годината, при проверки на превозни средства,  влизащи в страната от Турция, митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали 317 бутилки с газ фреон.

http://bnr.bg/kardzhali/post/100994837/na-kapitan-andreevo-spraha-kontrabanda-na-gaz-freon

На Лесово задържаха забранен за внос фреон

981 бутилки, съдържащи общо 13 342 кг забранен за внос в Европейския съюз фреон, иззеха митническите служители на Митнически пункт Лесово.

Фреонът е открит при митническа проверка на 07.02.2019 г. на влизащ в страната от Турция товарен автомобил. Шофьорът е декларирал, че превозва хладилен газ от Турция за Румъния. Митническите служители установяват при проверката, че декларираният като „хладилен газ“ товар на камиона съдържа и 981 бутилки /с по 13,6 кг във всяка бутилка/ фреон „R 22” – вещество забранено за въвеждане и употреба на територията на  Европейския съюз, съгласно Регламент/ЕО/ №1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета за веществата, които нарушават озоновия слой. За случая Териториална дирекция  Южна морска в Бургас е сезирала Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/- Бургас, в съответствие с Инструкцията за взаимодействие между Агенция „Митници” и Министерството на околната среда и водите за повишаване на ефективността на контрола. Според полученото становище от РИОСВ- Бургас, задържаният фреон „R 22“ в 981 бутилки e забранен в ЕС и подлежи на унищожаване, при спазване на Закона за управление на отпадъците. 

http://bnr.bg/burgas/post/101081968/na-lesovo-zadarjaha-zabranen-za-vnos-freon

Значи унищожаване, а не продаване на търг ?! А може и реекспорт извън страните от ЕС.

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

Част девета.
РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СТОКИ, ОТНЕТИ ИЛИ ИЗОСТАВЕНИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ СУМИ

Чл. 239. (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2016 г.) (1) Агенция „Митници“ се разпорежда чрез продажба с всички отнети и изоставени в полза на държавата стоки по производства, водени от митнически орган. Продажбата се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от длъжностни лица, определени от директора на Агенция „Митници“ или от оправомощени от него лица.

(2) Агенция „Митници“ се разпорежда и със:

1. задържаните стоки, подлежащи на бързо разваляне; подлежащи на бързо разваляне са тези стоки, чието съхраняване предвид тяхната специфика може да доведе до погиването, значителното им повреждане или до влошаване на качеството, което съществено би намалило тяхната стойност или би довело до невъзможност за употреба съобразно тяхното предназначение;

2. задържаните стоки, чието съхраняване води до значителни разходи за митническата администрация; стоки, чието съхраняване води до значителни разходи за митническата администрация, са тези стоки, чието продължително съхраняване е икономически необосновано или води до разходи, превишаващи тяхната стойност; разходи по съхраняването на стоките са всички разходи, направени от митническите органи във връзка със задържането на стоките, включително разходите по товаренето и разтоварването, транспортирането, складирането, пазенето и други;

3. задържаните стоки, чието съхраняване от митническите органи е невъзможно.

(3) Когато стоките по ал. 1 са негодни или за задържаните стоки по ал. 2 има заключение на компетентните органи, че не отговарят на изискванията за безопасност и съответствие по отношение на живота и здравето на хората, животните, растенията и околната среда, същите се унищожават от митническите органи.

Е, територия или държава е България, в която всяка държавна агенция прави каквото си иска ?!