Еврокомисията съди България заради мръсния въздух

За втори път се предявява иск пред Съда на Европейския съюз за неспазване от страна на България на стандартите на ЕС заради мръсния въздух

Европейската комисия предяви иск срещу България пред Съда на ЕС във връзка с лошото качество на въздуха.
Според последните предоставени данни, държавата ни трайно не спазва пределно допустимите почасови и дневни стойности на серен диоксид в югоизточната част на страната, където се намират четирите най-големи топлоелектрически централи – държавната „Марица-Изток” 2 и частните „Марица-Изток” 1 и 3 и ТЕЦ „Брикел”, съобщава бТВ.
От 2005 г. насам са в сила разпоредби на ЕС за пределно допустимите стойности и концентрацията на SO2 в атмосферния въздух. Те започнаха да се прилагат за България от присъединяването ѝ към ЕС на 1 януари 2007 г.
С днешното решение за втори път се предявява иск пред Съда на Европейския съюз за неспазване от страна на България на стандартите на ЕС за качество на въздуха. В решението си от 5 април 2017 г. съдът потвърди, че България не е спазила пределно допустимите стойности за прахови частици.