Еколози атакуват в съда „новата“ наредба на Община Царево

След като Бургаския административен съд и върховните съдии я отмениха, старейшините от Царево си я гласуваха пак без промени, коментираха от „Бетономирие“

„Бетономорие“ и Сдружение „Да запазим Корал“ атакуват „новата“ наредба за обществения ред на Община Царево пред съда, съобщиха природозащитници.
“Новата” стара наредба отново е приета в нарушение на процедурните законови правила и съдържа нищожни текстове, които са в пряко противоречие със закони и съдебна практика, както създава и силни корупционни предпоставки, пояснява администраторът на Фейсбук групата „Бетономорие“.
„На последното заседание на Общински съвет в Царево от 14.06.2019г. за гласуване бе представена старата наредба без никакви редакции. Същата бе отменена от Бургаски административен съд, чието решение бе потвърдено от Върховен административен съд. В мотивите и на двете инстанции е отбелязана липсата на обществено обсъждане и доклад за въздействието на НООРОС“, добавя той.
И този път не бе проведено и дори умишлено бе саботирано общественото обсъждане и към наредбата липсва доклад за оценка на въздействието ѝ, съгласно закона за нормативните актове, чл. 26 от ЗНА поредно потвърждение за липсата на задълбочен подход и компетентност и погазване на принципи на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Това води до невъзможността за трайно прилагане на едни и същи правила спрямо гражданите, коментират природозащитниците.
Отделно от неспазените процедурни правила, в наредбата има незаконосъобразни текстове, които противоречат на Конституцията, ЗАН и Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/.
„Считаме че чл. 27, т. 16; чл. 27а и чл. 27б от Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево са нищожни. В тези текстове са налице ограничения, които противоречат на Конституцията на Р. България, не почиват на никаква законова делегация и са в нарушение на принципите и правилата на Закона за нормативния акт /ЗНА/ и Административно процесуалния кодекс /АПК/“, пишат бунтарите от „Бетономорие“.
Според тях тези разпоредби са в грубо противоречие с нормата на чл. 17 ал. 3 от Конституцията на Р. България, която гарантира неприкосновеност на частната собственост. С тях се въвеждат правила за достъп на външни лица в имоти, вкл. частни такива, като се регламентира режим, който грубо ограничава основани права и свободи, вкл. и в нарушение на закона се предвижда регистрационен режим за достъп, нещо повече въвеждат се санкции за нарушаването им.
И докато с чл. 27, т. 16 от НООРОС се наказват субективно избрани граждани с глоба, то с Наредба за определянето на администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги в община Царево, за същото поведение/деяние им се събира такса?!?! Общината отново създава предпоставки за не еднакво и равно приложение на закона спрямо всички граждани. За едно и също деяние по две наредби се прилагат взаимно изключващи се правила. Всъщност в ситуацията на превратно ползване на властта Общински съвет Царево дава субективно право на общинските служители да преценяват срещу кого коя наредба да прилагат. Това е безкрайно недопустимо и създава изключително благоприятна среда за корупция и ползването на властта за саморазправа с конкретни граждани.
Няма законова норма позволяваща на община Царево да въвежда режим за предварително деклариране и то с нотариална заверка на кои лица ще посетят частни имоти и с каква цел. Опазването на обществения ред не изисква и не допуска намеса на администрацията на общината във вътрешни / вкл. били те и облигационни/ отношение между частни субекти. Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/ изрично в чл. 4 регламентира, че регистрационни режими, се установяват само със закон.
Създадената нормативна база цели и води до ограничаване придвижването на гражданите, тяхната регистрация без правно основание и воденето на регистри от общинската администрация и полицията са освен грубо нарушение на правилата, но и с тях се прави регулация и по отношение на местните икономически оператори в грубо нарушение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
Адв. Бораджиев насочва вниманието на съда и към толкова станалия популярен напоследък ЗУЧК, който предстои да бъде обнародван след отхвърленото президентско вето. Но дори и в тази си редакция, ЗУЧК не предвижда налагане на глоби до определянето на места за свободно къмпиране, което прави текстовете от НООРОС, които предвиждат санкции незаконосъобразни.
След като отново напомня решенията на Варненски административен съд против наредбата на община Бяла за забраната за разполагане на палатки на територията на цялата община Бяла и фактът, че тя нарушава основното право на гражданите свободно да се придвижват на територията на страната, гарантирано от чл. 35 на Конституцията на РБ, в заключение адв. Бораджиев споделя недоумението си как една община, в която туризма е основен поминък ще въвежда толкова необоснована, нелогична и най-вече незаконосъобразна административна тежест за туристите си.