Село Атия : Създават сметище за токсични и строителни отпадъци на метри от къщите

Виолина Райнова

Затрива се едно райско кътче от картата на Южното Черноморие През 2009г. Община Созопол провежда без знание на обществеността, процедури през РИОСВ-Бургас за изграждане на депо за земни маси, инертни материали, строителни отпадъци и общински център за разделно събиране и съхранение на опасни, битови отпадъци /в ч.НУБА,ИУЕЕО и площадка за временно съхранение на ИУГ в УПИ 1 И УПИ 2,землище гр.Черноморец. Издадена е оценка на въздействие върху околната среда, а с писмо на РИОСВ-Бургас с изх.номер 4684/16.09.2009 г. е допълнено инвестиционно намерение-обособяване на площадка за временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/. Поради изтичане на 5г. срок решение Б С-46-07/1.09.2009г.е загубило правно действие, което налага стартиране на нова процедура с настоящото информиране. След като са извършени промени в закона на околната среда /изм.и доп., бр.62 от 14.08.2015 г. в сила от 14.08.2015г., заявените дейности по обособяване на Депо за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали, както и площадка за събиране и временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и обособяване на общински център за разделно събиране на опасни битови отпадъци, което не променяло генералната схема на депото /само го прави три в едно/, нито щяло да доведе до конструктивни изменения или необходимост от нови площи, без изменения в работния проект не подлежи на регламентирани процедури по глава 6 от ЗООС. През 2011 г. е извършена промяна на проектните номера на засегнатите имоти като същите са изключени от горски фонд и към момента са със смесено трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид отпадъци. Изработен е ПУП –Порцелиран план за „Довеждащ водопровод” за обекта, преминаващ през част от земеделски земи по параграф 4 м.’Старо селище” с.Атия, землище гр. Черноморец, част от горска територия-общинаска собственост, местен път и нарушена територия-общинска собственост, като се проектира трасе на водопровод, започващ от съществуващ. Общата заета площ на „Сметищната зона” е 33252 кв.м През 2013 г.Община Созопол много активно взела участие в „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци. В резултат на което ПУДООС информира 13.12.2014 г., че е избрана с предпроектното проучване /ППП/ по Българо-Швейцарската програма като пилотна за изграждане на общински център за разделно събиране и съхранение на опасни битови отпадъци в границите на депото. На 24.09.2015 г. Община Созопол / с кмет П.Рейзи/ внася информация в РИОСВ-Бургас. Въз основа на която констатират,че: /Процедурата по издаване на оценка на въздействие на околната среда е съвместна с процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони и по-точно защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, в границата на която попада одобреното за осъществяване инвестиционно предложение „Изграждане на депо за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали в части от имоти 81178.51.23, 81178.48.24, 81178.51.24 и 81178.51.25, землище гр.Черноморец, община Созопол.Същото важало и за издаденото от РИОСВ-Бургас писмо от 16.09.2009 г., с което е допълнено инвестиционното предложение върху разглежданата площ с „ Обособяване на площадка за временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/” Със заповед от кмета на община Созопол е одобрен ПУП-План за регулация и застрояване, който е изработен с цел провеждане на процедура по промяна на предназначението на земята.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!