И днес черната серия със замърсяването продължава …

Черният петък продължи както се очакваше – не с намаления, а с увеличена мръсотия през целия ден …

Вижте :

От 68 до 91 mg/m3 наднормено замърсяване до 20.00 часа и продължи …

Тази сутрин 30 декември 2019 г. ситуацията е същата – наднормено замърсяване с най-висока стойност в „Меден рудник“ – 78 mg/m3 …

Над 1.5 пъти над нормите ?!

Вижте !

Обърнете внимание на последната снимка и вижте черната серия от наднормено замърсяване от четвъртък до събота сутрин с пик от над 2 пъти наднормено замърсяване над червената линия обозначена на среднодневната норма за замърсяване с ФПЧ10 -50 mg/m3 …

И ако това не е престъпление  ?!

ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Чл. 2. Със закона се уреждат:
1. определянето на показатели и норми за качеството на атмосферния въздух;
2. ограничаването на емисиите;
3. правата и задълженията на държавните и общинските органи, на юридическите и физическите лица по контрола, управлението и поддържането на качеството на атмосферния въздух;
Чл. 3. (1) Изискванията на закона се отнасят за:
1. проектираните, изгражданите и намиращите се в експлоатация обекти и съоръжения с производствено и непроизводствено предназначение;
Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2000 г.) Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой, са нивата на:
1. (изм. – ДВ, бр. 27 от 2000 г.) суспендирани частици;
2. (нова – ДВ, бр. 27 от 2000 г.) фини прахови частици;
Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 1997 г.) Министерството на околната среда и водите провежда държавната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух за осигуряване на устойчиво развитие.
(2) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 03.01.2019 г.) Компетентни органи, отговорни за осигуряване чистотата на въздуха на територията на съответната община, са:
1. кметовете на общини и общинските съвети чрез извършване на действията по чл. 2728а29 и 30;
2. директорите на РИОСВ чрез извършване на действията по чл. 24, т. 1 и чл. 28, ал. 1;
(4) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 1997 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 03.01.2019 г.) Кметовете на общини и общинските съвети са отговорни за управлението на елементите на общинската инфраструктура и общинските дейности с цел осигуряване чистотата на въздуха.
Стана ли ви ясно КОЙ отговаря за чистотата на въздуха в Община Бургас ?! Кметът и общинските съветници са отговорни …
Има редовни нарушения, но прокуратурата на г-н Цацаров, а сега и на г-н Гешев, какво прави ?!
И това не е от вчера или днес …
Ето данни от преди две години за днешната дата -30 декември …
И тогава и сега нарушена чистота на атмосферния въздух, но …
А днес ще садим дървета и се надяваме след хилядите отсечени да намалее мръсотията или да си направим пиар, че нещо правим в Община Бургас ?!
Делото е добро, но не това ще спре или намали драстично редовното наднормено замърсяване с ФПЧ …