БРЕГЪТ ОКОЛО ДОГАН САРАЙ Е НЕЗАКОННО БЕТОНИРАН И ЗАСТРОЕН

МАЩАБНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА КОРУПЦИОННИЯ ТУМОР НА НОС ЧУКАЛЯТА Е НЕИЗБЕЖНО

МРРБ не знае за бетонираните крайбрежни скали в държавна собственост

Брегът около Доган Сарай е незаконно бетониран и застроен

Проверка на Биволъ установи, че бреговата ивица от северната страна на нос Чукалята в парк Росенец край Бургас е бетонирана. Около 200 м от бреговата зона е буквално превърната в бетонна стена, която изниква директно от морето. Бетонът е излят направо върху някогашните скали и камъни на брега. Крупното строителство се е случило в последните месеци и за него са необходими стотици хиляди тонове бетон, желязо и строителни материали. Върху излятия на скалите бетон е извършено мащабно строителство на вили и монолитни сгради. Отгоре са оформени огромнни бетонни басейни, в които е насипана пръст. С багери тя се изгребва отдолу, от унищожения бряг. Земята върху която е бетониран целия бряг и е извършено строителството е публична и всъщност изключителна държавна собственост. За да стигне тежката техника до морския бряг е изсечена държавна гора и са прокарани нерегламентирано черни пътища в парковата територия.

От кадастралната карта ясно личи, че земята и бреговата ивица, върху която се излива бетонната стена са държавна собственост.

Институциите си прехвърлят топката. Отново.

Не е ясно, кой е разрешил и финансирал това чудовищно бетонно строителство, как е било съгласувано и възможно ли е то да се случи без изрична държавна санкция, имайки предвид, че бреговата ивица на Република България е изключителна държавна собственост по Конституция. Биволъ отправи официално питане до МРРБ. Оттам отговориха, че:

“След направена документална проверка, е установено, че в МРРБ не е постъпвала и не е налична каквато и да било документация в т.ч. инвестиционни проекти и/или разрешение за строеж за посочения на снимката строеж. Издаване на разрешение за строеж на подобни строежи е извън компетенциите на МРРБ. Компетентен орган за одобряване на инвестиционни проекти и/или издаване на разрешение за строежи, разположени на територията на община Бургас, е общинската администрация на общината.”

Писмо от МРРБ по запитване от Биволъ за бетонираните скали около Доган Сарай

Към Община Бургас е входирано също официално писмо по ЗДОИ с необходимите въпроси за всички строителни дейности и документи издавани за нос Чукалята, в района на Сараите. То е заведено с вх. № ЕД-2995/07.08.2020. След 10 дни от Общината пристигна писмо, подписано от зам.кмета по строителството инж. Чанка Коралска. В него се отказва исканата информация, независимо, че тя е от най-голям надделяващ обществен интерес, с “опорния” в такива случаи аргумент на гузните институции, че трябва да се поиска и разрешението на 3-та страна, в случая фирмата собственик на терена и строежите – “Хермес Солар” ООД. Подобен аргумент е напълно несъстоятелен защото казусът с “Доган Сарай” е в епицентъра на обществено политическите процеси в България и е детонаторът, който взриви граждансткото недоволство от мафиотизираната власт в България.

Отговор от Община Бургас на питането на Биволъ по ЗДОИ за всички издадени строителни разрешения и дейности извършвани във и около Доган Сарай

В публичните данни за обществените поръчки на Община Бургас за последните 3 г. липсва информация за извършване на подобни мащабни брегоукрепителни или строителни дейности на нос Чукалята. При всички случаи обаче отговорността на общинската администрация и лично на кмета Димитър Николов е преобладаваща за всичко, което се случва на феодализираното парче от българското крайбрежие.

Преди дни проверката на Върховна административна прокуратура констатира, че на територията на Сарая има сериозно незаконно строителство. Според официалното съобщение от страницата на Прокуратурата:

Множество нарушения са открити при изграждането и експлоатирането на обекти по Черноморието

“Множество нарушения са открити при изграждането и експлоатирането на обекти по Черноморието, констатират проверки на място и по документи, разпоредени от Върховна административна прокуратура (ВАП) на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на туризма, министъра на околната среда и водите, министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията и началника на ДНСК .

При проверка в парк „Росенец“ е констатирана крайбрежна плажна ивица, която няма статут на морски плаж. До нея няма свободен достъп. Той е ограничен от поставена строителна ограда от метални платна. Установено е, че за поземлен имот (ПИ) по КККР на гр. Бургас, който е държавна собственост, няма съставен акт за държавна собственост.

Относно изградения пристан за яхти в ПИ по КККР на гр. Бургас към настоящия момент в МРРБ няма одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж за специализиран пристанищен обект – пристан за яхти и лодки. Съставен е констативен протокол при извършената проверка в община Бургас, като от представители на РДНСК Бургас, е установено, че не се съхраняват строителни книжа и няма искания за издаване на разрешение за строеж за мостик – кейова стена в ПИ по КККР на гр. Бургас. От доклад на министър Росен Желязков се установява, че в регистъра по чл.92, ал.4 ЗМПВВППРБ не е вписвано пристанище, елемент от чиято инфраструктура да е хидротехническото съоръжение, предмет на проверката. Въпросното съоръжение не е вписано в регистъра по чл.92, ал.4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и като специализиран пристанищен обект. От резултатите от проверките става ясно, че за специализиран пристанищен обект „Пристан за яхти и лодки – Отманли“ удостоверение за експлоатационна годност не е издавано.

От проверката на място, както и от кадастрални скици на имота се установява, че пристрояването на пристанището  не е извършено през 80-те години на миналия век, както е посочено в нотариалния акт. За констатираните данни за извършено документно престъпление материалите се изпращат на ВКП.

Във връзка с установеното строителство по отношение на пристан за яхти и лодки  и липсата на разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти, както и това, че строежът е III категория, е изпратено писмо до  началника на ДНСК да упражни правомощията  си  като предприеме конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и уведоми ВАП за това и изпрати копия от актовете.

При проверката на изградените  строежи  и  обекти  на нос „Чукалята“  в парк „Росенец“ е установено, че за строежите „Двуетажна масивна сграда“, „Едноетажна постройка – бунгало“ – №1, „Едноетажна постройка – бунгало“ – №2, „Едноетажна постройка – бунгало“ – №3, „Триетажна масивна сграда“, „Оранжерия – 500м2“, „Двуетажна сграда“ на място не са представени строителни книжа и при проверката в община Бургас не е установено  наличие на одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж. За „Преместваем  обект – охрана“ не е  издадено разрешение за поставяне от община Бургас. Всички описани констатации са обективирани в констативни протоколи от 06.08.2020 г., съставени от инспектори на РДНСК Бургас.

С писмо изх.№ Б-12-84-00-627/11.08.2020г. на началник РДНСК Бургас, кметът на община Бургас е уведомен, че следва да разпореди предприемане на последващи действия за законосъобразното приключване на случая.

За предприетите конкретни действия и упражнени правомощия по чл.223 ЗУТ, следва да изиска информация по реда на чл.145, ал.1, т.1 ЗСВ.”

Прокурорската проверка е констатирала общо 8 незаконни постройки и незаконното пристанище, разкрито от Биволъ.

Държавата “прогледна” за разкритите от Биволъ закононарушения с 6 г. давност

Тези факти не са нови и са разкривани от Биволъ последователно още от 2014 г. когато извадихме пред обществеността разследванията за “Доган Сарай”.  През всички тези 6 г. публикациите ни и сигналите изпращани до различните отговорни институции и Прокуратурата срещаха стена от мълчание, прикриване на престъпленията и активно съдействие за разрастване на туморното образувание на нос Чукалята. През всички тия години, нито ДНСК, нито Правителството, нито Съдебната власт и Община Бургас провидяха какво всъщност се случва на екстериториалната зона, където Конституцията и законите на Република България не важат и бяха погазвани демонстративно. Бесцеремонността на владетелите на тази окупирана ивица българско крайбрежие  е стигнала дотам, че по заповед на Доган НСО е забранявала дори допуск на официални държавни служители, посещаващи обекта по служба. Комисия от РДНСК Бургас е била възпрепятствана да извърши проверка какво и как се строи в Сарая! Възпрепятстването на държавни институции да изпълнят служебните си задължения представлява тежък криминален акт! Както е известно от разследванията на Биволъ, не е случайно и това, че мащабната инвестиция за строежа на Сараите е с многомилионен кредит именно от КТБ, отпуснат по проект за изграждане на завод за соларни панели. План, който няма нищо общо с това  за което са изхарчени тези пари.

Как така изведнъж институциите и прокуратурата “прогледнаха” и “прозряха” за извършваните през годините драстични погазвания на всички закони в държавата не е загадка. Това стана възможно единствено благодарение на факта, че общественото внимание бе провокирано от последователните разкрития на Биволъ. Еманацията на беззаконието, корупцията и Задкулисието в България, каквото е Доган Сарай, запали искрата на протестите и непоносимостта към установения олигархично-плутократичен режим. За съжаление обаче разследванията и проверките на прокуратурата не трябва да спрат единствено до незаконното строителство и фалшифицираните документи, а да стигнат дълбоко в престъпния генезис на взаимобвързаностите и корупционните взаимоотношения с представителите на властовите институции, които узаконяваха феномена “Доган Сарай” и съдействаха за неговото реализиране във вид на частно феодално владение, което сякаш е извън територията на българската държава. Биволъ е посочил в своите разследвания, кои са основните виновници всичко това да се случи. Най-напред в списъка изпъкват имената на Кмета на Бургас и зам.председател на ГЕРБ – Димитър Николов, Областният управител на правителството на ГЕРБ – Вълчо Чолаков, архитектът, който е проектирал и съставял документацията на “Доган Сарай” – Калин Тихолов, известен като архитектът на ДПС и основен участник в процеса на “бетониране на българското Черноморие”. Именно Тихолов беше поставен от правителството на БСП с премиер Орешарски за пръв Министър на инвестиционното проектиране, тогава когато и Делян Пеевски беше издигнат и наложен за шеф на ДАНС.  /тук/ и /тук/.

Община Бургас продължава да съдейства в беззаконието и нарушава ЗДОИ

След като отказа на Биволъ исканата информация за строителните досиета, разрешения и дейности на нос Чукалята, Община Бургас, вероятно притеснена от все по-явната си роля на основен виновник за безобразията там, направи контролирано изявление. Същата Чанка Коралска, която отказа информацията на Биволъ бе принудена от обстоятелствата да заяви след много години на мълчание и съучастие, че в района на Сараите незаконното строителство е повече от натрапчиво. Така най-после официално е обявено, че т.нар. “оранжерии” в северната част на полуострова са изцяло незаконно построени и без никакви строителни книжа.

Димитър Николов и Чанка Коралска в приятелска компания!

Незаконни са констатирани още 4 сгради – една триетажна, две двуетажни и “преместваем обект”, който обаче си е постройка с размери 9/7 м. Всичко това е строено през годините пред погледа на кмета на Бургас Димитър Николов, който по сведения на местни рибари е посещавал Ахмед Доган в Сараите със служебната си кола многократно и често.

Единствените обявени засега официално строителни разрешения от Община Бургас са издаваните през 2014 г. за строеж на „Сграда водна спортна база“ – IV категория и на „Външен басейн“ – V категория. През 2015 г. е разрешено „Допълващо застрояване към основно застрояване на сграда на Водна спортна база“ – V категория, както и издигането на „Трафопост, тип БКТП“. Дали това отговаря на актуалния вид на дворците в резиденцията на Доган, всеки може да установи сам.

Едно неизбежно бъдещо мащабно разследване за всички връзки и обвързаности, както и потенциалните корупционни схеми и мрежи, свързани с действия или бездействия в община Бургас ще даде окончателната картина. Не само за нос Чукалята и Доган Сарай, а за това, какво се е случило всъшност през последните 10 г. с обществената собственост на земите в парк Росенец, #КОЙ се е облагодетелствал от придобиването на държавни и общински парцели и чия е персоналната и служебна отговорност от подобни сделки, накърнили обществения интерес в частна полза.

Биволъ категорично смята да стигне докрай, за да получи исканата информация от Кмета на Бургас, която продължава да бъде укривана, дори с цената на съдебно дело. Продължаващото информационно затъмнение само подсилва съмненията за гузно съучастие на общинската администрация в неконстатиране и несанкциониране на беззаконията в “Доган Сарай” през годините!

Духът на Модела #КОЙ е вграден в Доган Сарай

Всички тези факти ясно показват, че зад всевластието на ДПС и Ахмед Доган няма политическа принадлежност и партийни пристрастия – всички участници в политическото статукво, БСП, ГЕРБ, Патриоти и т.н. са единни и неотклоними в обслужването на интересите и недосегаемостта на тези субекти. Официално или неофициално ДПС манипулира политическите процеси в страната и дърпа конците на властта през последните близо 27 г. от времето на Любен Беров до сега. Зад “движението” прозира сянката на “дългата ръка” на бившата комунистическа Държавна сигурност, чийто агент е бил и Доган и повечето от лидерите на турската партия. Неслучайно именно там намери гарантиран подслон, политически комфорт и имунитет младият кадър Делян Пеевски, за да се превърне в сенчестия Владетел на България, който реално управлява страната зад фасадата на официалните правителства и институции.

Незаконно строителство на окупирана държавна земя

От репортажните снимки направени на място и сравнението им с кадастралните карти си личи, че терените, на които са бетонирани скалите са държавна собственост. Освен че бреговата ивица е тотално бетонирана, отгоре върху бетонните плочи са построени и множество незаконни постройки, в рамките на комплекса на Сараите. Някои от тях най-после вече са обявени от ВАП и Общината официално за такива, както писахме по-горе. От снимките си личи, че освен стъклените ферми там има и монолитни вили и бетонни площадки, оформени като дворове към тях. На кадастралните карти липсва каквото и да е вписване на въпросните строежи, а от проверката на ДНСК и ВАП се потвърждава, че те нямат строителни разрешения. Това, което обаче никой до момента не смее да коментира е как тези сгради са построени фактически върху държавни земи, или поне имаме нерегламентирано навлизане в държавна собственост, чрез изливането на бетона. Въпросите как са бетонирани скалите, за да бъдат построени, кой и колко е платил за тази операция, очакват своите точни отговори!

Мащабното разследване на корупционния тумор на нос Чукалята е неизбежно  Брегът около Доган Сарай е незаконно бетониран и застроен

Мащабното разследване на корупционния тумор на нос Чукалята е неизбежно Брегът около Доган Сарай е незаконно бетониран и застроен

Мащабното разследване на корупционния тумор на нос Чукалята е неизбежно  Брегът около Доган Сарай е незаконно бетониран и застроен

Мащабното разследване на корупционния тумор на нос Чукалята е неизбежно Брегът около Доган Сарай е незаконно бетониран и застроен

Мащабното разследване на корупционния тумор на нос Чукалята е неизбежно  Брегът около Доган Сарай е незаконно бетониран и застроен

Мащабното разследване на корупционния тумор на нос Чукалята е неизбежно Брегът около Доган Сарай е незаконно бетониран и застроен

Мащабното разследване на корупционния тумор на нос Чукалята е неизбежно  Брегът около Доган Сарай е незаконно бетониран и застроен

Мащабното разследване на корупционния тумор на нос Чукалята е неизбежно Брегът около Доган Сарай е незаконно бетониран и застроен

Мащабното разследване на корупционния тумор на нос Чукалята е неизбежно  Брегът около Доган Сарай е незаконно бетониран и застроен

Мащабното разследване на корупционния тумор на нос Чукалята е неизбежно Брегът около Доган Сарай е незаконно бетониран и застроен

Незаконно строителство регистрирано и върху държавния парцел от южната страна на Сарая, непосредствено до плажната ивица, също беше нарочно незабелязвано и несанкционирано досега. То се превърна в символ на погазените закони, гражданско и конституционно право. Разследване установи, че плажът, на който акустираха Христо Иванов и компания е бил нарочно затрупан с камъни, за да “се загуби” пясъчната ивица и да се промени в “каменен бряг”. Така фиктивно може да се избяга от изискванията за защита на плажните ивици от строителство в близост до морето. Камъните обаче бяха старателно събирани и изнасяни от доброволци-протестиращи и плажуващи на този плаж, като сега отново се откри нарочно затрупаната отдолу пясъчна ивица.

Насипаният с камъни държавен пясъчен плаж южно от Сарая, за да бъде узаконен строежът на близката вила върху него, също в държавен парцел.

Биволъ очаква компетентни и аргументирани отговори от Прокуратурата, от Община Бургас, от Правителството! Тези отговори очаква и цялата българска общественост, която не желае повече досегашната мафиотска система да определя живота и съдбата на държавата.