Главният архитект на община Созопол легитимира строителство на плаж „Смокините – север“

Шефът на ДНСК арх. Влади Калинов сезира Върховна административна прокуратура за издадени от главния архитект на община Созопол 5 разрешителни за поставяне на преместваеми обекти на територията на плаж „Смокините –север“.

Обектите обаче  са проектирани като монтажен строеж, а не като преместваем обект по смисъла на дефиницията на § 5, т. 80 от ДР на ЗУТ според строителния контрол.

В сигнала на началника на ДНСК е посочено, че издадените от главния архитект на община Созопол разрешения за поставяне легитимират извършването на строителство на територията на морски плаж „Смокините – север“, създавайки правна привидност, че ще се изпълняват преместваеми обекти.

РДНСК-Бургас е изпратила покана за съставяне на актове на гл. архитект на община Созопол по реда на Закона за административните нарушения и наказания за незаконосъобразно издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти на територията на морски плаж „Смокините-Север“.