Ще изземе ли Бойко Рашков личната карта на председателя на СГС Алексей Трифонов?

Ще изземе ли Бойко Рашков личната карта на председателя на СГС Алексей Трифонов?
Сезирах служебния министър на вътрешните работи и уведомих други органи, че Алексей Трифонов разполага с лична карта без да е български гражданин. Това налага българските лични документи на Трифонов да бъдат обявени за невалидни и отнети от МВР.
Цялото ми искане можете да прочетете тук:
„ДО
Г-Н БОЙКО РАШКОВ
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Копие:
Г-Н ЯНАКИ СТОИЛОВ
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
Г-ЖА ВИОЛЕТА КОМИТОВА
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Г-Н СВЕТЛАН СТОЕВ
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Г-Н ИВАН БОЖИЛОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ИЛИНДЕН“ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА
към пр. пр. № 19022/2021 г.
И С К А Н Е
от Методи Орлинов Лалов
Относно: обявяване за невалидни и отнемане на издадените лична карта и други български лични документи на г-н Алексей Трифонов, роден през 1972 г., в град Курск, СССР, към настоящия момент съдия и председател на Софийския градски съд (СГС)
Правно основание: чл. 2; чл. 10, ал. 1, т. 2; чл. 32, ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД) и чл. 32, т. 2 от Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР)
УВАЖАЕМИ Г-Н РАШКОВ,
В писмо изх. № 04-02-151/20.08.2021 г., станало ми известно от излъченото на 14.09.2021 г. по телевизия „Евроком“ журналистическо разследване на г-жа Валя Ахчиева „Правителството“ на Темида – разобличено, но законът – игнориран“, служебният министър на правосъдието г-н Янаки Стоилов е посочил за председателя на СГС г-н Алексей Трифонов следното: „Видно от писмо на Столична община, район „Илинден”, акт за раждане е съставен въз основа на документ от чужбина – свидетелство за раждане в СССР. Няма данни за извършен избор на българско гражданство от родителите, в едногодишния срок от раждането, съобразно разпоредбата на чл.1, т.2 от Конвенцията. За да се пресъстави акт за гражданско състояние – напр. акт за раждане, е задължително условие, длъжностното лице по гражданско състояние да разполага с неопровержими доказателства, че към датата на събитието – раждане, лицето, за което се отнася е български гражданин. В конкретния случай, такива доказателства не са налице. Поради това, акт за раждане от 1988 година е съставен от длъжностно лице Антония Атанасова към ОбНС „Илинден”, София, без да е налице правно основание за това действие. Няма данни същото лице да е подавало молба за придобиване на българско гражданство по натурализация, поради което следва, че и към настоящия момент Алексей Трифонов, роден през 1972 година, в град Курск, СССР, не е български гражданин.“
С оглед на това и предвид близо тригодишното до този момент бездействие на Министерството на правосъдието (МП), на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на общинската администрация на район „Илинден“ на Столична община във връзка с липсата на българско гражданство на г-н Алексей Трифонов, на 14.09.2021 г. направих съобщение за извършени престъпления до Софийската градска прокуратура (СГП), на основание: чл. 205, ал. 1, вр. чл. 209, вр. чл. 208, т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), по което е образувана предварителна проверка по пр. пр. № 19022/2021 г. на СГП. На 27.09.2021 г. сезирах и служебния министър на правосъдието г-н Янаки Стоилов да упражни правомощията си по чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България (КРБ), като поиска от ВСС да освободи г-н Алексей Трифонов от заеманите от него длъжности „съдия“ и „административен ръководител – председател на Софийски градски съд“, поради назначаването му в противоречие с императивната норма на чл. 162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), което обаче по неизвестни за мен причини министърът все още не е сторил, въпреки че сам е посочил в издаден от него документ от месец август, че г-н Алексей Трифонов не е български гражданин.
Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 5 от ЗБЛД българските лични документи съдържат задължително данни за гражданството на лицата. Личните карти, които МВР издава (чл. 31, ал. 1 от ЗБЛД), се обявяват за невалидни, когато лицата, на които са били издадени, са загубили българско гражданство – чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗБЛД (в конкретния случай г-н Алексей Трифонов никога не е бил български гражданин). Такива са правните последици и по отношение на паспортите или заместващите ги документи – чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗБЛД.
От цитираното писмо на служебния министър на правосъдието г-н Янаки Стоилов и предвид факта, че г-н Алексей Трифонов е бил назначен за магистрат и председател на СГС в противоречие с императивната норма на чл. 162 от ЗСВ, както и с оглед посоченото в Решение № 10524/30.07.2020 г. по адм. дело № 14988/2018 г. на ВАС (образувано по жалба срещу назначаването му за председател на СГС), че за г-н Алексей Трифонов „следва да бъде зачетено отразяването в българските лични документи само българско гражданство“, от което следва, че съдът е установил такова отбелязване в личната му карта (съдът обаче, както е посочено в съдебното решение, не е изследвал въпроса за гражданството му, предвид забраната по чл. 4 от Закона за българското гражданство), става ясно, че на г-н Алексей Трифонов е издадена лична карта, а вероятно и други български лични документи, които съдържат невярно удостоверяване, че същият е български гражданин. Това налага тези български лични документи незабавно да бъдат обявени за невалидни и отнети от него със следващите последици от това и от факта, че същият не е български гражданин.
Еднаквото прилагане на закона спрямо всички лица е основополагащ принцип на правовата държава, изрично посочен в чл. 6, ал. 1 от Конституцията, за каквато е прогласена Република България в Преамбюла и в чл. 4, ал. 1 на Конституцията. Затова, както бихте обявили за невалидни и отнели българските лични документи, издадени неправомерно за всяко друго лице, без значение на неговата раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение, имуществено състояние и др. (такъв случай е показан в журналистическия материал на г-жа Валя Ахчиева), така следва да предприемете незабавно действия по обявяване за невалидни и отнемане на издадените български лични документи на г-н Алексей Трифонов. Дължите по закон да сторите това, независимо, че същият е съдия и председател на СГС и независимо, че е бил зам.-министър на правосъдието в правителство, назначено от президента Румен Радев, който е назначил и Вас за служебен министър (г-н Алексей Трифонов е бил и член на Централната избирателна комисия, номиниран от ДПС, без да има българско гражданство).
Настоящото искане изпращам и до служебните министри на правосъдието, на регионалното развитие и благоустройство и на външните работи, както и до прокуратурата, за да бъдат известени всички отговорни органи за развитието на случая и да могат да осъществяват заедно и поотделно действия по неговото законосъобразно и своевременно разрешаване, както и взаимен контрол.
С уважение,
(Методи Лалов, подписано с КЕП)“