Наглост – 4,386 лв. за кубик вода в Бургас ?!!

Невиждана наглост … Да плащаш толкова скъпа вода, която просто излиза от земята или пада  като дъжд и то в разгара на няколко кризи по едно и също време ?! Това трябва да е наказуемо и то строго, защото засяга всички и защитава само интересите на ВиК, които КЕВР защитава без аргументи …

Къде е Гешев и неговата пробита прокуратура и чий интерес защитават ?!!

Прочетете за тази наглост :

КЕВР УТВЪРДИ ОКОНЧАТЕЛНО БИЗНЕС ПЛАНОВЕТЕ И ЦЕНИТЕ НА ВиК БУРГАС И ВиК ВРАЦА ЗА НОВИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2022-2026 Г.


29.07.2022

  Регулаторът започна административните производства за разглеждане на бизнес планове и цени на ВиК дружествата във Видин, Ямбол, Радомир и Брезник

На проведено заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решения, с които одобри новите бизнес планове и утвърди цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за новия регулаторен период 2022-2026 г. Утвърдените цени на двете ВиК дружества  влизат в сила от 1 август т.г.

С приетото от регулатора решение комплексната цена на услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2022 г. е размер на 4,386 лв./м3 с ДДС.  Утвърдената цена е под нивото на социална поносимост за област Бургас, която е в размер на 5,64 лв./м³.

Причината на повишението на цената на услугите с 1,625 лв./м³ е необходимостта дружеството да повиши своите приходи, за да може да изпълни планираните мащабни инвестиции през следващите 4 години и да постигне по-високо качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.  Инвестиционна програма за периода е в общ размер 135,8 млн. лв., от които 112,9 млн. лв. са насочени в публични ВиК системи и съоръжения. Друга  основна причина за ръста на цената на услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги и най-вече драстично увеличените цени за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г. През новия регулаторен период 2022-2026 г. по ОП „Околна среда 2014-2020“  ще бъдат инвестирани 27,3 млн.лв. за изпълнение на проект за „Интегриран воден проект за област Бургас“. За да се постигне заложената цел за намаляване на загубите на вода с 3,3%  и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване ВиК операторът планира до 2026 гда подмени 149 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. – https://www.dker.bg/news/837/65/kevr-utvrdi-okonchatelno-biznes-planovet…

Господата от КЕВР не могат дори да направят елементарни сметки, че средната месечна заплата във Враца е по-висока със 157 лева от тази в Бургас, а определят по-ниска цена във Враца -„С друго решение Комисията одобри нов бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за периода 2022-2026 г. и утвърди цени на ВиК услугите. След извършена от регулатора корекция комплексната цена на дружеството за 2022 г. /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ е в размер на 3,740 лв./м3 с ДДС.  Утвърдената цена е под нивото на социална поносимост за област Враца, която е в размер на 5,50 лв./м³“.

Или с цели 65 стотинки на кубик по-евтино във Враца при по-високи заплати ?!!

https://nsi.bg/bg/content/3930/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8…

А „вещите“ служители на ВиК Бургас нямат нищо записано на техния сайт …