СГАЗИШ ЛИ САНКЦИИТЕ СРЕЩУ РУСИЯ – ВЪРШИШ ЕВРОПРЕСТЪПЛЕНИЕ.

СГАЗИШ ЛИ САНКЦИИТЕ СРЕЩУ РУСИЯ – ВЪРШИШ ЕВРОПРЕСТЪПЛЕНИЕ.
.
Днес най-висшият орган на ЕС – Съвета му, прие единодушно решение, с което заобикалянето на санкциите срещу Русия или тяхното нарушаване представляват тежко криминално престъпление.
Еврокомисията ще изработи обща директива за такива европрестъпления, която ще бъде предложена за одобрение от Европарламента и Съвета на ЕС и ще важи за всички държави-членки.
Съгласно член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС Парламента и Съвета могат да установят минимални правила относно определянето на престъпленията и на санкциите в областта на особено тежката престъпност с трансгранично измерение.
Понастоящем списъкът с области на престъпност по този член включва: тероризъм, трафик на хора и сексуална експлоатация на жени и деца, незаконен трафик на наркотици, незаконен трафик на оръжия, изпиране на пари, корупция, фалшифициране на платежни средства, компютърна престъпност и организирана престъпност.
Сега към него ще се прибави и нарушаване или заобикаляне на наложените санкции срещу Русия и др. държави.