Проект стимулира гражданска активност сред украинските бежанци в България

 

Проектът „Виртуален хайд парк „Гласът на младите” – стимулиране на гражданска активност сред  украински младежи –  бежанци в България” стартира в началото на м. септември 2022 г.  Проектът се изпълнява от Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд Активни граждани по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Виртуален хайд парк „Гласът на младите” е своеобразна практическа програма за стимулиране на прякото участие на младите украинци в изработването на публични политики.  Проучванията сочат, че украинските бежанци са в безпрецедентна ситуация,  започват нов живот в нова среда, в която трудно могат да  планират бъдещето си. Чрез целенасочени дейности проектът цели да им помогне да се социализират и да се приобщят към българското общество. На украинските бежанци със статут за временна закрила ще бъде предложена подкрепяща среда и платформа за пряко участие в обществения живот. Усилията основно са насочени към младите, които са предимно в интернет пространството, там ще се развият и дейностите на проекта. . Стремежът  обаче ще е към промяна – от безцелно общуване с приятели към активно участие в създаването на собствената им обществена среда.

Проектът е с продължителност  6 месеца и ще приключи в края на м. март 2023 г.  Ще бъде създадено дигитално пространство за свободно споделяне на проблеми и начините за тяхното решаване, за пряк контакт с местните институции.

Виртуалният хайд парк „Гласът на младите” ще се проведе в 6 сесии, след предварително оповестен линк за конферентна връзка във фейсбук страницата на проекта. Достъпът ще е свободен, очаква се украинските бежанци да споделят открито своите проблеми в българското общество и своята гледна точка за причините за тяхното неразрешаване. Сесиите на хайд парка ще се проведат от м. декември 2022 г. до м. февруари 2023 г.

Темите и проблемите, които украинските бежанци ще поставят, ще бъдат обсъждани в следващата дейност на проекта – Наставническа програма”Обучение на медиатори”.  Проектът разглежда ролята на медиаторите като посредници между украинските граждани, получили временна закрила в България и местните институции, бизнеса и гражданските организации. Целта на обучението ще е да бъдат усвоени знания за българското общество и българските закони, правата и задълженията на бежанците,  начините за стимулиране на желание за интеграция и мобилизиране  на общността, как се организират застъпнически кампании  като форма на социална подкрепа.  В рамките на програмата, чрез уебинари и присъствен семинар ще бъде обучена пилотна група от 11 млади украински бежанци. които ще се превърнат в своеобразни инфлуенсъри, ще  провокират своите сънародници към „включване” в българското общество, към критично мислене и активна гражданска позиция. В края на наставническата програма медиаторите, заедно със своите ментори ще създадат подкаст в 9 епизода, в които със съдействието на представители на държавни и местни институции ще бъдат разисквани теми и проблеми, поставени от участниците във виртуалния хайд парк „Гласът на младите”.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ «Хоризонти» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.