България: GRECO публикува доклад за превенцията на корупцията и почтеността по отношение на висшите изпълнителни функции и полицията

Групата на държавите срещу корупцията към Съвета на Европа (GRECO) публикува нов доклад, в който се оценява ситуацията с предотвратяването на корупцията и насърчаването на почтеността сред лицата, натоварени с висши изпълнителни функции (министър-председател, министри, генерални секретари, началници на политически кабинети, съветници, и експерти) и в правоприлагащите органи. (Вижте и неофициален превод на български, предоставен от властите).

GRECO отбелязва, че висшите служители на правителството не са обект на подходяща рамка за почтеност: за тях не е приложим етичен кодекс, не се осигурява повишаване на осведомеността по въпросите на почтеността и не е въведен механизъм за поверително консултиране по етични въпроси. Освен това GRECO призовава за повече прозрачност по отношение на условията на държавните служители, включително техните възнаграждения и евентуални спомагателни дейности. Докладът също така подчертава липсата на правила и прозрачност по отношение на взаимодействието с лобисти, които се стремят да влияят върху правителствените политики, и призовава за разработването на такива правила. GRECO също така е загрижена за неефективната проверка на декларациите за интереси и активи на висши служители и казва, че техният контрол трябва да бъде по-задълбочен. Друг проблем, който предизвиква безпокойство, е липсата на ефективност в отговор на наказателното правосъдие на корупционни престъпления, в които са замесени висши държавни служители. Наказателният процес трябва да бъде усъвършенстван, включително чрез премахване на процесуалните пречки пред разследванията и предвиждане на адекватни санкции.

Освен това GRECO подчертава необходимостта от укрепване на оперативната независимост на полицията от политическо влияние. Необходимо е цялостно картографиране на рисковете от корупция в различните полицейски структури и следва да се въведе специална антикорупционна стратегия. Освен това се изисква етичен кодекс за полицията, който обхваща всички съответни въпроси на почтеността в един документ (напр. конфликти на интереси, подаръци, контакти с трети страни, външни дейности, работа с поверителна информация), които трябва да бъдат разгледани по време на първоначалната и повишаване на квалификацията, включително по отношение на висши офицери. Въпроси като спонсорирането на полицията трябва да бъдат подробно регламентирани. GRECO също така призовава властите да гарантират, че процедурите за набиране и повишаване в полицията са достатъчно прозрачни и основани на заслуги и призовава за повече представителство на жените на всички нива в полицията. Необходимо е задължение за докладване на неправомерно поведение, свързано с почтеността, в рамките на полицията и е необходимо цялостно законодателство, за да се гарантира ефективна защита на лицата, подаващи сигнали за нередности.