Подкаст ще улеснява украинските бежанци при интерграцията им в България

Подкаст в девет епизода ще информира украинските бежанци със статут за временна закрила за правата и задълженията им в България, ще улеснява и стимулира  социализация им в нашето общество. В различните епизоди ще бъдат посочени конкретни примери и проблеми, с които украинците трябва да се справят. Ще бъдат разисквани теми, поставени от украински бежанци на проведения в предходните месеци виртуален хайд парк „Гласът на младите”. Със съвети и информация представители на институции и граждански организации ще съдействат за бързата интеграция на украинските бежанци.

Подготовката и излъчването на подкаста е финалната дейност на Проект „Виртуален хайд парк „Гласът на младите” – стимулиране на гражданска активност сред  украински младежи –  бежанци в България”, който стартира в началото на м. септември 2022 г. Проектът се изпълнява от Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд Активни граждани по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Целта на проекта е да помогне на украинските бежанци със статут на временна закрила да се социализират и да се приобщят към българското общество, като им  предложи подкрепяща среда и платформа за пряко участие в обществения живот.През първите шест месеца от изпълнението на проекта беше разработена практическа програма за стимулиране на прякото участие на младите украинци в изработването на публични политики.  Беше създадено дигитално пространство за свободно споделяне на проблеми и начините за тяхното решаване, за пряк контакт с местните институции.

Проведоха се 6 сесии на Виртуалният хайд парк „Гласът на младите” и онлайн наставническа програма”Обучение на медиатори”.

Темите, поставени на обсъждане по време на хайд парка и обучението на наставници ще бъдат застъпени в различните епизоди на подкаста, който ще бъде достъпен в YouTube и фейсбук страницата на проекта https://www.facebook.com/profile.php?id=100087647910300.

 

Проектът „Виртуален хайд парк „Гласът на младите” – стимулиране на гражданска активност сред  украински младежи –  бежанци в България”се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 4999 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Виртуален хайд парк „Гласът на младите” – стимулиране на гражданска активност сред  украински младежи –  бежанци в България”е  подпомогне украинските бежанци със статут за временна закрила в процеса им на интеграция..

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд Активни граждани по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ «Хоризонти» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.