Тайният Доклад “Монтажи” разкрива престъпления за 1 милиард лева по времето на ГЕРБ

audit-montagi

Засекретен от прокуратурата одитен доклад на Сметната палата констатира драстични нарушения и данни за престъпления в държавната “Монтажи” при ремонтите на язовири, строителството на нов правителствен комплекс и на авариен водопровод до Перник. BIRD откри бизнес връзка на шефа на фирмата с Цветелина Бориславова. Половината от милиарда отива във фирма, свързана със строителния бизнес на Пеевски.

Монтажи” е изпълнител на 246 договора на обща стойност над 1 милиард лв. с ДДС. Според доклада, с който BIRD разполага, стотици милиони са изразходвани в нарушение като “текущ ремонт”, а не като “основен ремонт”. Правени са до 100% авансови плащания за незаконни строежи без одобрени проекти. Докладът е засекретен от прокуратурата в цялост, след като Сметната палата го изпраща заедно с одитните доказателства и уведомява ДАНС и Националната следствена служба. “Монтажи” обжалва одитния доклад № 01000200321 на Сметната палата в Административен съд София (АССГ), а “Съдът на чудесата” ВАС атакува необжалваемостта на одитите на Сметната палата в Конституционния съд.

Преди дни Сметната палата съобщи, че до два месеца! ще оповести констатациите от други 17 одитни доклада, за които през март 2023 г. е получено уведомление от прокуратурата, че производствата са приключили с отказ от образуване или с постановление за прекратяване на досъдебно производство. Сред тях обаче няма да бъде одитния доклад “Монтажи”, чиято съдба тепърва предстои да се решава в конституционно дело № 8/2023 г.

Одитният доклад на Сметната палата обхваща договори по Закона за обществените поръчки (ЗОП) на “Монтажи” ЕАД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г. по време на управлението на ГЕРБ. Общата стойност на договорите е 861 099 хил. лв. или над 1 милиард лв. с ДДС. Министри на икономиката по това време са Емил Караниколов (до 24 юли 2020) и Лъчезар Борисов. Караниколов заедно с Владислав Горанов беше сред уволнените от Борисов министри заради предполагаеми връзки с ДПС. Караниколов нашумя в разгара на ковид-кризата с прословутата операция “Агнешко срещу Фурми”. Тогава той лично закара в Абу Даби с два самолета месо от близката до ГЕРБ фирма “Градус” и млечни продукти на контролираната от Делян Пеевски “Лакрима”.

Данни за извършени престъпления

Сметната палата е установила (подчертаванията са от редакцията), че:

Дейностите по сключване и изпълнение на проверените договори за ремонт и реконструкция на язовиринов правителствен комплекс, ликвидиране на последствията от рудодобив и въгледобив и аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино са извършвани в съществено несъответствие с нормативната уредба. Състоянието на вътрешния контрол в областта на изследване е лошо, като през целия одитиран период в одитираните дружества не са изградени адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол, които да осигурят спазване и прилагане на правилата за възлагане на обществени поръчки.

Наред с други констатации в доклада е установено, че “дейностите по ремонт и реконструкция на язовирите са определени като “текущ ремонт”, а не като “основен ремонт”, както изисква РМС № 495 от 13 юли 2018 г., което представлява нарушение на акт на МС, с предвидено наказание по чл. 32, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания, ако деянието не съставлява престъпление.

Шефът с бизнес отношения с Цветелина Бориславова

Тихомир Димитров – бивш шеф на “Монтажи”

Монтажи” ЕАД е еднолична собственост на ДКК ЕАД (Държавна консолидационна компания), която от своя страна е 100% собственост на Министерство на икономиката.

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на държавната “Монтажи” ЕАД от декември 2017 до 30.09.2022 г. е Тихомир Бонев Димитров. Той е бивш заместник кмет на община Стара Загора 2001-2007 и член на националното ръководство на партия АБВ.

По-малко известен факт е, че до 2014 г. той е съдружник в “Сий фууд”, която след това става собственост на Цветелина Бориславова Карагьозова – бивша партньорка в живота на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Тихомир Димитров до 2012 е шеф във вече заличената “Трейс Пътно строителство” ЕАД.

Скъп и неизползваем водопровод

По време на водната криза в Перник през 2020 г., причинена от ниското ниво на язовир “Студена”, областният управител на Перник възлага на “Монтажи” ЕАД изграждането на авариен водопровод от Мало Бучино до Перник. Използвана е процедура – договаряне без предварително обявление при обосновано наличие на неотложност. Договорната цена е 22 131 640 лв. или 26,6 милиона лв. с ДДС.

Бойко Борисов с кмета на Перник Станислав Владимиров

По договор “Монтажи” няма право да превъзлага на трети лица, но има право да възлага отделни договорени работи на подизпълнители, посочени в оферта. В офертата за изпълнение на обществената поръчка обаче “Монтажи” не са посочили подизпълнители. Към Договор № ДГ-5/06.02.2020 г. са сключени и 5 анеска, като 4 от тях са за удължаване на срока, последният от които е до 07.06.2022 г. Тогавашният премиер Борисов беше убеден и заявяваше, че спасителният водопровод за Перник ще е готов за 30 дни! Уви, с анексите срока става почти толкова (28), но в месеци!

Тъкмо по време на инспекция на бъдещия водопровод на 04.02.2020 г. (два дни преди! подписването на договора за строителството му) Бойко Борисов, видимо ядосан (след 24 мин. от видеото), се обръща към събралите се репортери с “мисирки”:

“И ето, вие тука, като мисирки тичате тр-тр-тр-тр

Сметната палата констатира, че за водопровода не е издадено разрешение за строежстроителството не е завършено и независимо от преминатите пробни изпитания, аварийният водопровод не се използваПревъзлагането на изпълнението на дейности на подизпълнители не съответства на ЗОП и на договора.

Част от одитен доклад на Сметната палата

“Монтажи” не са уведомили възложителя за използването на подизпълнители, а при избора им не са спазени условията и реда на ЗОП. За изпълнението на договора са сключени 28 договора с подизпълнители за общо 14 492 684.42 лв. без ДДС, като допълнително са извършвани услуги и доставки без договор от още 21 контрагента/доставчика на обща стойност 167 528,71 лв. без ДДС.

Схемата с язовирите

През юли 2018 г. Министерският съвет (МС) решава ДКК да възлага ремонтните дейности на язовирите и одобрява списък от 414 язовира, на които да се извърши спешен основен ремонт. За целта капиталът на ДКК е увеличен с 500 милиона лв. По-късно през октомври 2018 г. списъкът е допълнен с още два язовира, с което общият брой на язовирите, които се нуждаят от спешен ремонт, става 416 бр.

Сметната палата констатира, че през одитирания период между ДКК ЕАД (Възложител) и “Монтажи” ЕАД (Изпълнител) са сключени 234 бр. договори обхващащи ремонта и реконструкцията на 208 язовира. Това са само половината от язовирите, нуждаещи се от спешен ремонт! Общата стойност на договорите е 522 035 хил. лв. или почти 626,5 милиона лв. с ДДС.

Възложените на “Монтажи” ремонти на язовири са превъзложени на други (трети) лица. Договорите за ремонт на всички язовири на обща стойност 530 милиона лв. с ДДС са сключени само с три фирми. Всичко това става на тъмно, без да е осигурена публичност при избора и договарянето с външните фирми изпълнители. Половината от сумите са изплатени авансово на подизпълнителите още преди да са сключени договори за проектиране и да са изготвени технически проекти. В договорите няма условие за предоставяне на гаранция за изпълнение.

Схема на финансиране
Част от доклад на Сметната палата

Свързани фирми и лъвски пай за 411 милиона лв.

Лъвският пай от над 77% от цялата сума за ремонт на язовири е даден на “Ковел Про” ЕООД, еднолична собственост на Велизар Пенков Копчев. Фирмата е получила от “Монтажи” 137 договора на обща стойност 342 527 366 лв. или над 411 милиона лв. с ДДС. До януари 2021 г. “Ковел Про” е едноличен собственик на “Фидо Инвест” ЕООД, в която управител е Найден Пенев Костадинов, който пък преди е бил в борда на “Хидрострой” АД на строителния “велик и жилав” бос Велико Желев и има участия в други свързани фирми. През 2016 г. именно Велико Желев придоби от Иван Мирински “ВДХ” АД – бившата “Водстрой-98”, свързвана с Делян Пеевски.

С анекс към един от договорите на “Ковел Про”, по който вече е изплатен аванс в размер на 9 700 000 лв. без ДДС, е възложен допълнителен обект. Общата сума за двата обекта е преизчислена, прогнозната стойност е намалена и авансовото плащане вече представлява 100% аванс по договора. Следва нов анекс, с който договора се прекратява, а полученият аванс се пренасочва за трети бъдещ обект. Така “Ковел Про” в продължение на година държи 9,7 милиона лв. без да извършва дейност за тях.

Част от доклад на Сметната палата

Освен това, “Ковел Про” и фирма от обединението получило от “Монтажи” договора за строеж на нов правителствен комплекс (подробности по-долу в текста) са свързани. “Ковел Про” и “Грийнтех инженеринг солюшънс” от Обединение “Планекс-ГЕС” ДЗЗД са акционери заедно в дружеството “Хелиос Пауер” АД. Двама щатни служители на бившата Държавна сигурност са свързани с “Хелиос Пауер”. Това са Иво Йорданов Иванов – свързан с 38 фирми и Трайчо Асенов Иванов – свързан със 7 фирми. Сред собствениците на “Хелиос Пауер” е и Иво Евгениев Георгиев – бивш изпълнителен директор на фалиралата “Елитбанк”, по-известна като банката на комсомола, и бивш секретар на Димитровския комунистически младежки съюз, избран в ръководството на ДКМС с Росен Карадимов през 1989 г.

Фирма на бивш шеф на АПИ взима 102 милиона

Стефан Чайков – бивш шеф на АПИ

Втората по големина сума за спешен ремонт на язовири е отишла в “Абак ДС” ЕООД, която е получила от “Монтажи” 38 договора на обща стойност 84 991 060 лв. или почти 102 милиона лв. с ДДС. Едноличен собственик на “Абак ДС” е Антоанета Спасенова Чайкова. До 2016 г. съдружник във фирмата е съпругът ѝ Стефан Георгиев Чайков, който в мандата на кабинета “Орешарски” е начело на АПИ от 08/2013 до 08/2014 г. Чайков от 02/2018 до 03/2021 е в Управителния съвет на ПУДООС – предприятието на МОСВ, което финансира екопроекти. “Абак ДС” участва в няколко ДЗЗД – специално създадени дружества.

Третата фирма, “Ростер” ООД, може да се похвали само със 7 договора за спешен ремонт на язовири. Обща стойност на договорите е 14 967 513 лв. или скромните почти 18 милиона лв. с ДДС. Управител и мажоритарен собственик на “Ростер” е Росен Банков Терзиев. 10% от дяловете са собственост на Емилия Събева Терзиева. Фирмата също има участия в няколко ДЗЗД. Тя е и единствената от трите фирми, за която се открива интернет страница.

Тайно, на тъмно и с кредит от ББР: 228 милиона лв. и голям аванс за нов правителствен комплекс

Сметната палата констатира, че проектирането и строителството на нов правителствен комплекс е превъзложено от “Монтажи” ЕАД на Обединение “Планекс-ГЕС” ДЗЗД без провеждане на обществена поръчка. Възлагането е станало на тъмно, като не са спазени принципите за публичност, прозрачност и свободна конкуренция – няма условия за постигане на ефективност и икономичност при разходването на публичните средства, с които се финансира проекта. Договорът е на стойност 189 702 хил. лв. или 227,6 милиона лв. с ДДС. Част от финансирането, в размер на 87 млн. лв., идва от заем от Българската банка за развитие (ББР). Платеният аванс в размер на 66 милиона лв. без ДДС не кореспондира с предмета на сключеното допълнителното споразумение.

Участници в Обединение “Планекс-ГЕС” ДЗЗД са: “Планекс” ЕООД с 60% дял и “Грийнтех инженеринг солюшънс” АД с 40% дял. От 2016 до 2021 “Планекс”сменя трима еднолични собственика – дружества с наименование “Планекс Холдинг”, всичките еднолична собственост на Христо Атанасов Димитров. “Планекс” участва в множество ДЗЗД – специално създадени дружества. Втората фирма от обединението – “Грийнтех инженеринг солюшънс” АД, с действителни собственици 9 физически лица, също участва в ДЗЗД.

Част от доклад на Сметната палата

През юли 2021 г. служебното правителство на Янев обявява спирането на проекта за изграждане на нов правителствен комплекс. Допълнителна информация липсва.

Преодоляване на вредни последици “ин хаус”

През 2017 г. правителството на Бойко Борисов увеличава със 120 милиона лв. капитала на държавната “Еко Антрацит” ЕАД. Средствата са отпуснати за преструктуриране, поетапно закриване на неефективни мини и преодоляване на вредните последици от рудодобива и въгледобива. Няколко месеца по-късно дружеството става част от ДКК. Дейностите са възложени от “Еко Антрацит” на “Монтажи” ЕАД и са на обща стойност 111 992 хил. лв. или 134,4 милиона лв. с ДДС.

Сметната палата констатира, че дейностите възложени на “Монтажи” са превъзлагани на трети лица, което води до неправомерно заобикаляне на ЗОП и по този начин до ограничаване на конкуренцията. Договорът изисква дейностите да се извършват самостоятелно, а не да се превъзлагат. Всички дейности са превъзложени от “Монтажи” на двама външни изпълнители “Абак ДС” ЕООД и “Ковел Про” ЕООД (същите от договорите за ремонт на язовири), а предоставените значителни по размер авансови средства на външните изпълнители не кореспондират с етапите и сроковете за изпълнение, описани в договорите. Получените от двете дружества аванси не са приспадани пропорционално от всяко следващо междинно плащане.

Част от одитен доклад на Сметната палата

Заключения на Сметната палата

В отделна част от доклада Сметната палата описва на три страници заключенията от одита на държавната “Монтажи” ЕАД (приложени по-долу, в края на текста). Съдбата на одитен доклад № 01000200321 тепърва предстои да се решава в конституционно дело № 8/2023 г., след като ВАС атакува необжалваемостта на одитите на Сметната палата. В същото време, няма информация какво е предприела прокуратурата по констатациите в доклада, с които е сезирана през март 2022 г., работи ли по случая и ще повдигне ли обвинения на закононарушителите.

Същевременно, пътят на делото до Конституционния съд (КС) е сам по себе си доста интересен. През април 2022 г. “Монтажи” ЕАД обжалва доклада на Сметната палата пред АССГ. След само 2 седмици съдът се произнася в закрито заседание, че този род доклади не подлежат на обжалване – както и докладите на АДФИ, между другото. “Монтажи” подава касационна жалба до ВАС – и там вече започва веселбата. През януари 2023 г., след многомесечно мъдруване, ВАС решава да изиска доклада от прокуратурата, където той е удобно “похлупен” като част от вече образувано досъдебно производство. Това е необходимо, за да може да се прецени какъв точно тип документ е докладът. През април ВАС решава да сезира КС, както вече посочихме по-горе. Но дори и след сезирането на КС, на ВАС му се налага повторно да иска доклада от прокурора, този път с цел предоставянето му на КС, след поискване от тяхна страна. Причината – прокурорът бил разрешил доклада да отиде във ВАС, но не и след това в КС. Т.е. трябва ново, второ разрешение. Въобще – дълбоко и добре пазена тайна. Видно от нашия анализ по-горе, вече би следвало да е ясно защо. Очаква се решението на Конституционния съд, който още не се е произнесъл по допустимостта на това дело. BIRD ще следи и ще информира обществеността, както винаги.

Водеща снимка: Бойко Борисов, Емил Караниколов – бивш министър на икономиката (най-вляво), Станислав Владимиров – кмет на Перник (най-вдясно), Тихомир Димитров – бивш шеф на “Монтажи” (в гръб) и други лица, на инспекция на новостроящ се авариен водопровод | Февруари 2020 г., снимка МС | Колаж BIRD.BG

***