Излезе от печат наръчник в помощ на украинските бежанци в Бургаска област

Излезе от печат наръчник, който ще помага на украинските бежанци, избрали Бургаска област за своето временно пребиваване в България, да се адаптират и вградят в местното общество. Наръчникът е издаден от Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти” в рамките на проект „Виртуален хайд парк „Гласът на младите” – стимулиране на гражданска активност сред  украински младежи –  бежанци в България”, който се изпълнява с финансовата подкрепа, предоставена от  Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да помогне на украинските бежанци в процеса на интеграцията им в България.

Наръчникът обобщава някои опорни точки, въпроси и отговори, които биха могли  да улеснят пребиваването на бягащите от войната в Бургас и региона  – намиране на подслон и жилище, социално включване, образование, здравни услуги и др.Изданието помага и в  справяне с някои административни проблеми в областта, като дава информация за работата на институциите и насочва към техни адреси и телефони.

QR кодове дават възможност за достъп до основни национални и местни портали и специализирани  фейсбук страници.

Изданието е на украински език, включва и основна информация за Бургаска област и общините Бургас, Несебър, Созопол, Приморско и Царево, в които пребивават по-голямата част от украинските граждани със статут за временна закрила.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Фонд Активни граждани по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ «Хоризонти» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.